BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 619/TCHQ-TXNK
V/v trả lời công văn số 52/HS-TC của Công ty TNHH MTV Đóng và S/C Tàu Hải Sơn

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Đóng và sửa chữa Tàu Hải Sơn
(Số 96 Yết Kiêu, phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng)

Tổng cục Hải Quan nhận được công văn số 52/HS-TC ngày 15/01/2016 của Công ty TNHH MTV Đóng và sửa chữa Tàu Hải Sơn về việc đề nghị xét miễn thuế nhập khu hàng hóa phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc giải quyết xét miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ cho nhiệm vụ an ninh, quốc phòng được quy địnhtại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Các trường hợp xét miễn thuế quy định tại Điều 105; Hồ sơ xét miễn thuế quy định tại Điều 106; Thủ tục trình tự xét miễn thuế quy định tại Điều 107; Thẩm quyền xét miễn thuế quy định tại Điều 108.

Công ty có thể tìm hiểu cụ thể văn bản trên tại trang web của Bộ Tài chính địa chỉ: www.mof.gov.vn hoặc của Tổng cục Hải quan địa chỉ: www.customs.gov.vn

Đ nghị Công ty hoàn thiện đầy đủ hồ sơ xét miễn thuế gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Tng cục Hải quan thông báo để công ty biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kế hoạch Đầu tư-B
Quốc phòng;
- Tổng công ty Sông Thu;
- Lưu: VT, TXNK (Ng) (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lê Mạnh Hùng