VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 619/VPCP-QHQT
V/v Gia hạn Hiệp định cho Dự án cải cách quản lý tài chính công.

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xétđề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 460/NHNN-HTQT ngày 19tháng 01 năm 2009), về việc gia hạn thời gian thực hiện Hiệp định tín dụng Pháttriển và Hiệp định viện trợ không hoàn lại cho Dự án Cải cách quản lý tài chínhcông, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1.Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Hiệp định tín dụng Phát triển và Hiệp địnhviện trợ không hoàn lại cho Dự án “Cải cách quản lý tài chính công” đến hếtngày 28 tháng 02 năm 2011, như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêutại văn bản trên.

2.Bộ Tài chính chủ động rà soát và có kế hoạch cụ thể để bảo đảm hoàn thành côngviệc trong thời gian được gia hạn.

3.Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thủ tục cần thiết với các nhà tài trợ choviệc gia hạn trên theo quy định hiện hành.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng; các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng