BỘ CÔNG THƯƠNG
--------
V/v: Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm tạm nhập, tái xuất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Tổng cục Hải quan
Bộ Công Thương nhận được công văn của doanh nghiệp phản ánh vướng mắc liên quan đến việc chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) yêu cầu doanh nghiệp xuất trình giấy chứng nhận kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm tạm nhập, tái xuất trong khi Hải quan các cửa khẩu khác không có yêu cầu này. Về vấn đề này, Bộ Công Thương trao đổi với Tổng cục Hải quan như sau:
Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu. Hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất là việc doanh nghiệp làm thủ tục tạm nhập hàng hóa vào Việt Nam và tái xuất chính hàng hóa đó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, không đưa vào sử dụng tại Việt Nam, do vậy không phải áp dụng kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.
Để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất của doanh nghiệp và thống nhất thực hiện, tránh phát sinh chi phí, thủ tục hành chính, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cơ quan Hải quan địa phương không yêu cầu doanh nghiệp xuất trình giấy chứng nhận kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất.
Việc tạm nhập, tái xuất phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.
Bộ Công Thương trao đổi để Tổng cục Hải quan biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ: PC, KHCN;
- Lưu: VT, XNK(2).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh