ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6190/UBND-CT
V/v tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm.

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND các quận, huyện, Thị xã.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủNguyễn Xuân Phúc về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm, UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp vớicác Sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêmđối với các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểmgiả, không đạt tiêu chuẩn, chất lượng lưu thông trên thị trường.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngànhliên quan tăng cường công tác kiểm tra,kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các loại bảo him giả mạo chứng nhận hợpquy, không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, không rõ nguồn gốc, xuất xứnhập lậu vào Việt Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quanliên quan đy mạnh công tác tuyên truyềnđể người dân nhận biết, không mua, không sử dụng các loại mũ bảo hiểm không đảmbảo chất lượng khi tham gia giao thông.

UBND các quận, huyện, Thị xã trên địabàn phối hợp với các Sở, ngành chức năng có liên quan chỉ đạo các lực lượngchức năng thực hiện tốt chủ trươngnày./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các PCT UBND TP: Nguyễn Ngọc Tuấn;
Nguyễn Thị Bích Ngọc;
- CVP, các PCVP (
L.V. Giao, Đ. Đ. Hng); CT; TH; VX
- Lưu: VT, CTq
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn