BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Đóng ghép hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 1600/HQHCM-GSQL ngày 16/05/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc diện kiểm tra thực tế hàng hóa (luồng đỏ) đóng ghép chung với lô hàng xuất khẩu miễn kiểm tra thực tế vận chuyển đến cửa khẩu xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Trường hợp hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu, doanh nghiệp có văn bản đề nghị được đóng ghép chung container hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra thực tế hàng hóa và hàng hóa thuộc diện miễn kiểm tra thực tế thì Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo đúng quy định và giám sát việc đóng hàng hóa (thuộc tờ khai luồng đỏ và luồng xanh) vào container. Trên Biên bản bàn giao hàng hóa phải thể hiện số, ngày tờ khai xuất khẩu thuộc diện kiểm tra thực tế hàng hóa được đóng chung với số, ngày tờ khai thuộc diện miễn kiểm tra thực tế hàng hóa; vị trí xếp hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra thực tế hàng hóa (tờ khai luồng đỏ) trong container, ký hiệu các kiện hàng đã kiểm tra thực tế, số hiệu container, số seal.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh