BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6192/BNN-KH
V/v: Cấp vốn để mua bổ sung hóa chất sát trùng Benkocid, vắc xin DTQG 2010.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Tài chính

Căncứ Quyết định số 56/QĐ-TTg ngày 12/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sungvốn nhập bù vắc xin thuốc thú y dự trữ quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 2565/QĐ-BNN-KH ngày 24/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu mua bổ sung hóa chấtsát trùng Benkocid, vắc xin đưa vào dự trữ quốc gia năm 2010;

Theo đề nghị củaCông ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương xin cấp vốn dự trữ quốc gia (côngvăn số 451/CV-CTTYTW ngày 10/11/2010), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôncó ý kiến như sau:

Công ty TNHH mộtthành viên Thuốc thú y Trung ương là đơn vị trúng thầu mua bổ sung vắc xin, hóachất sát trùng Benkocid dự trữ quốc gia năm 2010, với giá trúng thầu là 49.762.365.800đồng, bao gồm:

- Vắc xin LMLM 3type: 1.106.000 liều, trị giá 15.677.550.000 đồng;

- Vắc xin LMLM typeO: 719.800 liều, trị giá 4.837.775.800 đồng;

- Vắc xin dịch tảheo Swivac: 1.000.000 liều, trị giá 3.184.000.000 đồng;

- Vắc xin tụ huyếttrùng trâu bò nhũ dầu: 624.000 liều, trị giá 942.240.000 đồng;

- Thuốc sát trùngBenkocid: 314.010 lít, trị giá 25.120.800.000 đồng;

Hiện nay, Công tyTNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương đã mua và đưa vào kho DTQG với số lượng314.010 lít Benkocid, trị giá 25.120.800.000 đồng; Vắc xin LMLM 3 type số lượng1.106.000 liều, trị giá 15.677.550.000 đồng; Vắc xin LMLM type O số lượng 719.800liều, trị giá 4.837.775.800 đồng; Vắc xin dịch tả heo Swivac số lượng 1.000.000liều, trị giá 3.184.000.000 đồng; Vắc xin tụ huyết trùng trâu bò nhũ dầu sốlượng 624.000 liều, trị giá 942.240.000 đồng.

Đề nghị Bộ Tài chínhgiải quyết cấp số vốn trên cho gói thầu mua bổ sung vắc xin, hóa chất sát trùngBenkocid đưa vào dự trữ quốc gia năm 2010 là 49.762.365.800 đồng. Sốtiền này đề nghị chuyển về tài khoản số 170031100100016 tại ngân hàng Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh của Công ty TNHH mộtthành viên Thuốc thú y Trung ương.

Đề nghị Bộ Tài chínhquan tâm, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- T.Cục DTNN (Bộ TC);
- Vụ Ngân sách (Bộ TC);
- Cty Thuốc thú y TW;
- Vụ TC;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tất Tiếp