BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6193/BNN-KH
V/v: Điều chỉnh dự toán khảo sát trong QĐ 3466/QĐ-BNN-NTTS

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Tổng cục Thủy sản

Vụ Kế hoạch nhậnđược công văn số 206/TTr-SNN ngày 7-9-2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn Kiên Giang đề nghị điều chỉnh dự toán chi phí và kế hoạch đấu thầutrong Quyết định số 3466/QĐ-BNN-NTTS ngày 4-12-2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn phê duyệt đề cương nhiệm vụ, khảo sát và lập dự án đầutư xây dựng Cơ sở hạ tầng khu sản xuất giống thủy sản tập trung tại Phú Quốc.Vụ Kế hoạch có ý kiến như sau:

1. Việc tổ chứcthẩm định, trình phê duyệt đề cương, dự toán khảo sát, lập dự án và kế hoạchđấu thầu đối với dự án trên trước đây do Cục Nuôi trồng Thủy sản thực hiện đúngvới quy chế của Bộ khi chưa có tổ chức Tổng cục Thủy sản. Đề cương đã được phêduyệt tại Quyết định số 3466/QĐ-BNN-NTTS ngày 4-12-2009.

2. Do yêu cầucủa thực tế phát sinh, giá cả, tiền lương thay đổi và 1 số văn bản quy định mớicủa các cơ quan có thẩm quyền vừa được ban hành nên Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn Kiên Giang đề nghị Bộ (Cơ quan phê duyệt đề cương dự toán) xemxét điều chỉnh cho phù hợp thì mới thực hiện được là đúng.

3. Theo Quyếtđịnh số 1604/QĐ-BNN-TCCB ngày 15-6-2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn về phân cấp quản lý, việc phê duyệt đề cương, dự toán khảo sátlập dự án đầu tư xây dựng công trình do Vụ Kế hoạch tham mưu trình Bộ phêduyệt. Nhưng do đề cương dự án này đã được hình thành và có chủ trương của Bộtừ năm 2009, đơn vị của Tổng cục đã theo dõi từ đầu và đã tổ chức cuộc họp thẩmđịnh đề cương dự án (Thông báo cuộc họp số 771/TB-NTTS-KHTC ngày 19-8-2009). Dođó, để việc xem xét điều chỉnh được kịp thời, hiệu quả, Vụ Kế hoạch đề nghịTổng cục Thủy sản chỉ đạo đơn vị thuộc Tổng cục tiếp tục thực hiện giúp Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang sớm triển khai nhiệm vụ xây dựng dựán.

Đề nghị Tổng cụcThủy lợi quan tâm giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Văn Tám (B/c);
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (B/c);
- Sở NN&PTNT Kiên Giang;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tất Tiếp