VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6195/VPCP-QHQT
V/v triển khai kết quả làm việc với Công ty Formosa tại Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4880/BKHĐT-QLKKT ngày 29 tháng 7 năm 2014 về kết quả cuộc làm việc giữa Đoàncông tác liên ngành với Công ty Formosa và các doanh nghiệp bị thiệt hại tạiKhu kinh tế Vũng Áng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến nhưsau:

Các Bộ, ngành liên quan nêu trên và Ủy ban nhân dân tỉnh HàTĩnh căn cứ lĩnh vực phụ trách, khẩn trương triển khai các công việc như kiếnnghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên; đề xuất cụ thể báo cáo Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định trong trường hợp có các nội dung ngoài thẩmquyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: NG, CA, QP (BTL BP);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, QHQT (2). NH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục