VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
Số: 6198/VPCP-KTN
V/v: Đầu tư Tổ hợp CN Nhà máy sản xuất giấy, bột giấy ECI Thái Nguyên công suất 260.000 tấn/năm
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (các công văn số 04/TTr- UBND ngày 26 tháng 01 năm 2011, số 1396/UBND-SXKD ngày 23 tháng 8 năm 2011), ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 7086/BCT-CNN ngày 03 tháng 8 năm 2011), Tài chính (công văn số 6033/BTC-ĐT ngày 11 tháng 5 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2420/BKH-KTCN ngày 20 tháng 4 năm 2011), Khoa học và Công nghệ (công văn số 954/BKHCN-ĐTG ngày 04 tháng 5 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1109/BTNMT-KH ngày 07 tháng 4 năm 2011), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1173/BNN-TCLN ngày 29 tháng 4 năm 2011) về đầu tư Tổ hợp công nghiệp Nhà máy sản xuất giấy, bột giấy ECI Thái Nguyên công suất 260.000 tấn/năm do Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng xuất nhập khẩu Quốc tế - ECI làm chủ đầu tư, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Chủ đầu tư tiếp thu ý kiến các Bộ có liên quan, làm rõ khả năng huy động nguồn vốn của Chủ đầu tư, phương án bổ sung nguồn nguyên liệu, công nghệ, nguồn nước cung cấp, địa điểm nhà máy và các vấn đề liên quan khác, để bảo đảm dự án có hiệu quả, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
các Vụ: TH, KTTH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5) Tài.19
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý