TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61999/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần thiết bị Thắng Lợi
(Địa chỉ: Số 6 Hòa Mã, p. Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
MST: 0100516510)

Cục thuế TP Hà Nội nhận đượccông văn số 0411- 14/CV ngày 4/11/2014 của Công ty cổ phần thiết bị Thắng Lợi hỏivề việc điều chỉnh đăng ký kinh doanh, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CPcủa Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp:

+ Tại Điểm 1 Điều 45 quy định vềđăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế:

" Điều 45. Đăng ký thayđổi nội dung đăng ký thuế

1. Trường hợp doanh nghiệpthay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanhthì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanhnghiệp đặt trụ sở chính."

+ Tại Điều 47 quy định về đăngký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địađiểm kinh doanh, thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện,địa điểm kinh doanh.

- Căn cứ Điểm 4 Điều 8 Nghị địnhsố 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luậtquản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; quy địnhvề việc thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế:

" 4. Trường hợp thực hiệnđăng ký thuế theo trình tự, thủ tục một cửa liên thông theo quy định của phápluật về đăng ký kinh doanh thì thực hiện thay đổi, bổ sung đăng ký thuế theotrình tự, thủ tục đó. "

Căn cứ các quy định trên, trườnghợp công ty đăng ký bổ sung thông tin về kho hàng trong nội dung hồ sơ đăng kýthuế thì đề nghị công ty đăng ký bổ sung thông tin tại Phòng Đăng ký kinhdoanh- Sở Kế hoạch đầu tư theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội thông báoCông ty cổ phần thiết bị Thắng Lợi biết để nghiên cứu và thực hiện theo quy địnhtại văn bản pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Thái Dũng Tiến