BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 619TCT/PCCS
V/v: vướng mắc về hóa đơn, biên lai

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: Cụcthuế TP Hồ Chí Minh

Trảlời công văn số 7476/CT-AC ngày 27/7/2004 của thuế TP Hồ Chí Minh về việc vướngmắc trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, biên lai, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

1.Chứng từ thu học phí của hệ chính quy, không chính quy thuộc các trường đạihọc, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp sử dụng biên lai thu tiền mẫu số C27-11trong chế độ chứng từ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp. Biên lai có thể insẵn hoặc in từ máy vi tính và không phải đăng ký với cơ quan thuế. Đối với cáckhoản thu khác của các trường Đại học, Cao đẳng kể cả các khoản thu của cáctrung tâm luyện thi, trung tâm ngoại ngữ … của các trường đại học đều phải sửdụng biên lai thu tiền do Cục Thuế in, phát hành.

2.Các doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, hìnhthức sở hữu xin được sử dụng tiếp hóa đơn đã tự in trong thời gian đầu để giảiquyết thủ tục về việc cấp mã số thuế và tránh lãng phí thì cơ quan thuế có thểgiải quyết cho doanh nghiệp tiếp tục sử dụng số lượng hóa đơn còn tồn tại nhưngphải đóng dấu tên doanh nghiệp và mã số thuế mới trên hóa đơn. Số lượng hóa đơncòn tồn tại phải được kiểm kê sau đó đăng ký với cơ quan thuế để sử dụng sốlượng hóa đơn này.

Trườnghợp các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in (theo mẫu Tổng cục Thuế duyệt từ năm1998) cho các hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, nhưng nay do thay đổichính sách các hàng hóa, dịch vụ đó thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì khôngđược phép sử dụng tiếp mẫu hóa đơn bán hàng đã duyệt nêu trên.

3.Về đăng ký chứng từ sử dụng với cơ quan thuế đối với trò chơi giải trí cóthưởng (casino), Bộ Tài chính đã có công văn số 1140/TC –TCĐN ngày 06/02/2004hướng dẫn như sau:

-Đối với máy chơi dùng xẻng: các phiếu xuất nhập xẻng, phiếu đổi xẻng, phiếu gửixẻng, phiếu trả thưởng, phiếu tổng hợp doanh thu đều phải đăng ký với cơ quanthuế địa phương trước khi sử dụng.

-Đối với máy chơi không dùng xẻng: phải ghi nhận số tiền khách mua bằng phiếuthu tiền (hóa đơn), khi trả thưởng phải lập phiếu trả thưởng, khi trả lại tiềnthừa phải lập phiếu trả lại tiền cho khách. Tất cả các loại phiếu trên phảiđược đăng ký với cơ quan thuế trước khi sử dụng.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Lưu VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương