BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 62/BTP-KHTC
V/v hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định 169/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ;
- Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Căn cứ Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm2008 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức,viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn (sau đâyviết tắt là Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg );
Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BTC ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài chínhhướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khănđối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đờisống khó khăn và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2009,

Bộ hướng dẫn việc xác định đối tượng, nhu cầu, nguồn vàphương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chứcnăm 2009 như sau:

1. Đối tượng hưởng và mức trợ cấp khó khăn theo Quyết địnhsố 169/2008/QĐ-TTg :

a) Đối tượng hưởng trợ cấp khó khăn: Cán bộ, công chức, viênchức (bao gồm cả công chức dự bị) có hệ số lương (lương chức vụ hoặc lương theongạch, bậc hiện hưởng không bao gồm các khoản phụ cấp) từ 3,00 trở xuống.

b) Mức trợ cấp khó khăn: Mức 360.000 đồng/người, trả theo kỳlương trong 4 tháng (tháng 01, tháng 02, tháng 3 và tháng 4 năm 2009), kể từngày 01/01/2009 (mỗi tháng 90.000đồng/người).

2. Về xác định nhu cầu kinh phí thực hiện khó khăn theoQuyết định số 169/2008/QĐ-TTg : Nhu cầu kinh phí thực hiện trợ cấp khó khăn đượcxác định căn cứ vào số đối tượng nêu trên có mặt tại thời điểm ngày 01/01/2009và mức trợ cấp 360.000đồng/người. Mức trợ cấp này được trả theo kỳ lương trong4 tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

3. Về xác định nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấpkhó khăn theo Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg :

a) Các đơn vị sự nghiệp có thu sử dụng tối thiểu 40% số thuđược để lại theo chế độ năm 2009 (phần còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiệnNghị định 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007, Nghị định 94/2006/NĐ-CP ngày07/9/2006, Nghị định 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005, Nghị định 204/2004/NĐ-CPngày 14/12/2004, Nghị định 03/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 trong năm 2009 đối vớiđơn vị sự nghiệp).

b) Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm2009 (không kể tiền lương, có tính chất lương tăng thêm so năm 2008 theo mứclương tối thiểu chung quy định tại Nghị định 166/2007/NĐ-CP và chế độ tiềnlương quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ) tăng so dự toán năm 2008 (dự toánnăm 2008 bao gồm dự toán được cấp có thẩm quyền giao và số bổ sung để thực hiệntiền lương tăng thêm theo Nghị định 166/2007/NĐ-CP – nếu có) đối với từng cơquan.

c) Các nguồn thực hiện cải cách tiền lương, trợ cấp khó khănnăm 2008 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2009 (nếu có).

Trường hợp các nguồn theo quy định tại điểm a, b, c nêu trênnhỏ hơn nhu cầu kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định 169/2008/QĐ-TTg đượcbổ sung phần chênh lệch thiếu để đảm bảo nguồn thực hiện. Trong khi chờ được bổsung kinh phí, các đơn vị chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2009 đã đượcgiao và nguồn thu được để lại theo chế độ quy định để kịp thời chi trả trợ cấpkhó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức.

Trường hợp các nguồn theo quy định điểm a, b,c nêu trên lớnhơn nhu cầu kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định 169/2008/QĐ-TTg được chủđộng sử dụng nguồn này để chi trả trợ cấp khó khăn cho cán bộ công chức, viênchức của đơn vị mình, phần còn lại để chi thực hiện chế độ tiền lương mới tăngthêm khi Nhà nước tiếp tục ban hành; không sử dụng phần kinh phí còn lại nàycho các mục tiêu khác.

4. Về chế độ báo cáo về nhu cầu và nguồn thực hiện trợ cấpkhó khăn:

Các đơn vị dự toán cấp II có trách nhiệm xét duyệt và tổnghợp báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định số169/2008/QĐ-TTg năm 2009 gửi Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15 tháng 3năm 2009 (kể cả các đơn vị có đủ nguồn thực hiện cũng phải gửi báo cáo). Đồngthời gửi kèm file dữ liệu vào địa chỉ: hungnh@moj.gov.vn.

(Các đơn vị lập báo cáo theo biểu mẫu số 1, 2b, 2c đính kèm)

Bộ thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH
Nguyễn Đình Tạp