BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 62/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp GPXD

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn xây dựngthuỷ lợi Hà Tây

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 137/CV-TVTL ngày 18/3/2009của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thuỷ lợi Hà Tây xin ý kiến về thủ tục cấpgiấy phép xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 49 của Luật Đất đai thì ngườiđược Nhà nước giao đất, cho thuê đất thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất. Đồng thời, theo khoản 3 Điều 7 Quy định cấp giấy phép xâydựng các công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết địnhsố 79/2007/QĐ-UB ngày 11/07/2007 của UBND thành phố Hà Nội thì Quyết định giaođất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở và các công trình kháccủa cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai đượccoi là giấy tờ hợp pháp để xem xét cấp giấy phép xây dựng.

Theo hồ sơ giải trình của Công ty cho thấy: Khu đất thựchiện xây dựng công trình đã được Công ty sử dụng ổn định từ năm 1967, Công tyđã ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tây tại văn bảnsố 77/HĐ /TĐ ngày 12/9/2006 và được UBND tỉnh Hà Tây cho phép chuyển mục đích sửdụng sang đất ở đô thị theo Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 04/7/2008. Hiện nayCông ty đang tiến hành nộp tiền sử dụng đất ( đã nộp được 1,5 tỷ, số tiền cònlại được Chi Cục thuế cho phép nộp tiếp trong năm 2009) để làm thủ tục xin cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để tạo điều kiện cho Công ty triển khai thực hiện xây dựngtheo dự án đã được phê duyệt, căn cứ các quy định nêu trên, các văn bản liênquan đến quyền sử dụng đất của Công ty được xem là giấy tờ hợp pháp để xét cấpgiấy phép xây dựng, nếu đáp ứng đủ các điều kiện khác theo quy định.

Tuy nhiên, Công ty chưa được chuyển nhượng quyền sử dụng đấtcho tổ chức, cá nhân khác khi chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về đất đaitheo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Công ty liên hệ với cơquan cấp phép của thành phố Hà Nội để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Nơi nhận:
- Như trên
- Sở XD Hà Nội
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-5)

TL. BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện