BỘ XÂY DỰNG
-----------------
V/v: Định mức dự toán công tác cắm mốc giới quy hoạch.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012
Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Chí Tâm
Trả lời văn bản số 05/CV-Cty n gày 6/2/2012 của Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Chí Tâm về định mức dự toán công tác cắm mốc giới quy hoạch. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Định mức dự toán xây dựng công trình là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thiện một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng. Định mức công tác cắm mốc giới quy hoạch tại văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát Xây dựng bao gồm các công việc từ nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị… đến chôn mốc đúng yêu cầu kỹ thuật. Công tác cắm mốc giới quy hoạch không định mức cho từng thành phần công việc.
Căn cứ ý kiến nêu trên Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Chí Tâm tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh