BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/BXD-KTXD
V/v: Định mức dự toán công tác cắm mốc giới quy hoạch.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng ChíTâm

Trả lời văn bản số 05/CV-Cty n gày 6/2/2012 của Công ty TNHHTư vấn và xây dựng Chí Tâm về định mức dự toán công tác cắm mốc giới quy hoạch.Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức dự toán xây dựng công trình là định mức kinh tế - kỹthuật thể hiện mức hao phí vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thiện mộtđơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tácxây dựng. Định mức công tác cắm mốc giới quy hoạch tại văn bản số 1779/BXD-VPngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình –Phần Khảo sát Xây dựng bao gồm các công việc từ nhận nhiệm vụ, lập phương ánthi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị… đến chôn mốcđúng yêu cầu kỹ thuật. Công tác cắm mốc giới quy hoạch không định mức cho từng thànhphần công việc.

Căn cứ ý kiến nêu trên Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Chí Tâmtổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh