BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 62/BXD-QLN
V/v trả lời hướng dẫn triển khai thực hiện dự án nhà ở thu nhập thấp tại phường Tam Hòa - TP. Biên Hòa

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triểnĐô thị Sơn An

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 62/2011/CV .SA ngày14/5/2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Sơn Anhỏi về diện tích được phép làm dịch vụ, thương mai phục vụ cho dân cư trong tòanhà dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Tam Hòa - Thành phố BiênHòa. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng đã có văn bản số 457/BXD-QLN ngày 18/4/2011 báo cáo Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 2694/BXD-QLN ngày 31/12/2010 gửi Ngân hàng phát triển Việt Nam về việc quy địnhtỷ lệ diện tích sàn dùng để làm dịch vụ, thương mại trong các dự án nhà ở côngnhân và nhà ở dành cho người thu nhập thấp. Theo đó, tỷ lệ tối đa đối với phầndiện tích sử dụng cho mục đích thương mại, dịch vụ trong phạm vi dự án là 15%tổng diện tích sàn xây dựng trong các khối nhà của dự án đó. Chủ đầu tư đượcvay vốn ưu đãi để đầu tư xây dựng và áp dụng các hình thức kinh doanh dịch vụkhác nhau đối với diện tích này. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ nghiêncứu, ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện thống nhất tại các địa phương trongcả nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Sơn An căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c) ;
Lưu : VT; Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà