BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 62/TCT-CS
V/v Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 7 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Ernst& Young ViệtNam

Trả lời công văn số 1008/MRS ngày 17/10/2008 của Công tyTNHH Ernst& Young Việt Nam về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty Microsoft Regional Sales Corporation (MRS) tiến hànhcác hoạt động bán và phân phối sản phẩm của tập đoàn Microsoft tại Việt Nam.Đối với các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến phần mềm Microsoft, MRS ký hợpđồng cung cấp giải pháp (Hợp đồng SPA) với các Công ty độc lập tại Việt Nam, vàcác công ty này sẽ bán những sản phẩm và dịch vụ phần mềm của Microsoft đếnngười tiêu dùng Việt Nam.

Theo hướng dẫn tại điểm 1, Mục I, phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thuếáp dụng đối với tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam vàcá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì Hợpđồng cung cấp giải pháp (Hợp đồng SPA) thuộc đối tượng nộp thuế theo quy địnhtại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Căn cứ theo điểm 1.24 b Mục II Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 23/07/2004 vàNghị định số 156/2006/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuếGTGT và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn:"Phần mềm máy tính (trừ phần mềm máy tính xuất khẩu) bao gồm sản phẩm phầnmềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật" không thuộc đối tượngchịu thuế GTGT.

Căn cứ theo các hướng dẫn trên và hướng dẫn tại điểm 2, MụcII, phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 nêu trên thì sản phẩm vàdịch vụ phần mềm của Microsoft tại Hợp đồng SPA không thuộc đối tượng chịu thuếGTGT nhưng thuộc diện chịu thuế TNDN. Việc áp dụng tỷ lệ thuế TNDN đối với sảnphẩm và dịch vụ phần mềm của Microsoft nêu trên được xác định như sau:

- Đối với các dịch vụ của microsoft liên quan đến MicrosoftDynamics (hỗ trợ bảo trì như kế hoạch nâng cấp, quản lý hỗ trợ như các Dịch vụhỗ trợ cao cấp, các dịch vụ hỗ trợ khác như sự hỗ trợ sản phẩm được cải tiếnhoặc các lợi ích khác Microsoft cung cấp cho khách hàng) áp dụng tỷ lệ % thuếTNDN trên doanh thu tính thuế đối với ngành dịch vụ là 5%.

- Đối với sản phẩm phần mềm: đề nghị Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam cung cấp hồ sơ liên quan để xác định cụ thể đây là hoạt động bánbản quyền hay là hoạt động cung cấp sản phẩm. Khi có đủ hồ sơ, Tổng cục Thuếnghiên cứu, hướng dẫn đơn vị.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Ernst & Young ViệtNam biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương