BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 620/BXD-QLN
V/v dự án “Đầu tư xây dựng khu thương mại tổng hợp, văn phòng và chung cư cao cấp” tại phường 7, quận 3, Tp.HCM

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm2009

Kínhgửi: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành phố Xanh

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 1901902/TPX-DA ngày 19 tháng 01 năm 2009 của Công ty TNHH Thành phố Xanh hỏivề việc thực hiện nghĩa vụ tiền sử dụng đất khi triển khai dự án “Đầu tư xâydựng khu thương mại tổng hợp, văn phòng và chung cư cao cấp” tại số 195 – 195B;193/2; 193/2A; 193/4; 193/4A và 193/6 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận3, Tp. Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu công văn và hồ sơ gửi kèm, Bộ Xây Dựngcó ý kiến như sau :

1. Trường hợp dự án “Đầu tư xâydựng khu thương mại tổng hợp, văn phòng và chung cư cao cấp” của Công ty TNHHThành phố Xanh thuộc các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ bị hư hỏng,xuống cấp theo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thì được ápdụng việc miễn thu tiền sử dụng đất đối với diện tích khu đất chung cư 195Bđường Nam Kỳ Khởi Nghĩa theo quy định của Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03tháng 07 năm 2007 của Chính phủ.

2. Trường hợp dự án của Công tyTNHH Thành phố Xanh không nằm trong các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũbị hư hỏng, xuống cấp theo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhthì nghĩa vụ tiền sử dụng đất mà Công ty phải nộp khi được Uỷ ban Nhân dânThành phố Hồ Chí Minh cho phép phá dỡ chung cư để xây dựng công trình khác tạilô đất số 195B Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (theo chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đượccác cơ quan chức năng phê duyệt) sẽ căn cứ theo Luật đất đai, Nghị định số 198/2004/CP ngày 13 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và được xem xét trừ đi giátrị mà Công ty đã trả để có quyền sở hữu các căn hộ chung cư và quyền sử dụngchung diện tích xây dựng chung cư tại 195B Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (tiền bồithường giải phóng mặt bằng).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị Công ty TNHH Thành phố Xanh nghiên cứu, căn cứ thực hiện./.


Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ Trưởng (để b/c);
- UBND Tp.HCM;
- Sở Xây dựng Tp. HCM;
- Lưu: VP; Cục QLN & TTBĐS (2 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG.
Nguyễn Trần Nam