BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 620/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư do sắp xếp lại DNNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2006

Kính Gửi: Bộ Tài chính

Trả lời công văn số 707/BTC-TCDN ngày 17/01/2006 của quý Bộ về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Đối tượng hưởng chính sách lao động dôi dư được quy định tại Điều 2 của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 bao gồm: người lao động đang làm việc, khi sắp xếp lại doanh nghiệp đã tìm mọi biện pháp tạo việc làm nhưng vẫn không bố trí được việc làm; người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp nhưng không có việc làm tại thời điểm sắp xếp lại, doanh nghiệp vẫn không bố trí được việc làm.

Như vậy, nếu 60 lao động đã nghỉ việc từ trước tháng 01/1995 mà quý Bộ nêu tại Công văn nói trên có tên trong danh sách Công ty Dịch vụ nông nghiệp Từ Liêm tại thời điểm cổ phần hóa, số lao động này đã bàn giao cho công ty cổ phần (theo quy định tại tiết d, điểm 1, mục II Thông tư số 13/2005/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) và đến thời điểm công ty cổ phần thực hiện cơ cấu lại trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, 60 lao động nói trên vẫn có tên trong danh sách thường xuyên, nếu không bố trí được việc làm thì thuộc đối tượng thực hiện theo quy định của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, cần phải đặt thêm vấn đền, khi thực hiện cổ phần hóa, số lao động đã nghỉ việc trước tháng 01/1995, không bố trí được việc làm mà lại không giải quyết nghỉ theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP lại chuyển sang công ty cổ phần?

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để quý Bộ nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP ĐT Xây dựng và DV tổng hợp;
- Lưu: VP, Vụ LĐVL.

TL/ BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng