BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 620/LĐTBXH-TL
V/v giải quyết chế độ theo qui định đối với người lao động trong doanh nghiệp

Hà nội, ngày 08 tháng 03 năm 2001

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xãhội thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 102/LĐTBXH ngày28/2/2001 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ghi tại trích yếu, BộLao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo qui định tại khoản 1, Điều62 Bộ Luật lao động: “Trong trường hợp phải ngừng việc, nếu do lỗi của người sửdụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương”. Việc trả đủ tiền lươngtính cụ thể như sau:

- Tại Điều 14 Nghị định số 197/CPngày 31/12/1994 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Bộ luật lao động về tiền lương qui định: “Tiền lương được trả trongthời gian nghỉ theo qui định tại một số điều trong đó có điều 62 của Bộ luậtlao động là tiền lương tháng trước liền kề và được tính trả tương ứng với cáchình thức trả lương theo thời gian qui định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị địnhnày”.

- Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 197/CPngày 31/12/1994 nói trên qui định: “Tiền lương tháng là tiền lương trả cố địnhhàng tháng trên cơ sở hợp đồng lao động”.

Vì vậy, số tiền trả cho người laođộng trong thời gian ngừng việc được tính như sau:

Số tiền người lao động được trả

=

Mức tiền lương tháng kể từ khi phải ngừng việc (căn cứ trên hợp đồng lao động)

x

Tổng số tháng kể từ khi phải ngừng việc cho đến khi được nhận vào làm việc lại

Trong đó:

Mức tiền lương tháng

=

Hệ số lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ

x

Mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định (theo từng thời kỳ)

Như vậy, tại thời điểm khi Nhà nướcđiều chỉnh mức tiền lương tối thiểu thì tiền lương người lao động được trả cũngđược điều chỉnh tương ứng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà nội biết và thực hiện theođúng qui định của Nhà nước./.

TL/ BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNGPhạm Minh Huân