THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 620/TTg-KTN
V/v áp dụng hình thức chỉ định thầu một số dự án phát sinh hỗ trợ các dự án chính thuộc Danh mục các công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghịcủa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 2167/UBND-KH &ĐT ngày 31tháng 3 năm 2011), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2175/BKHĐT-QLĐT ngày 09 tháng 4 năm 2011) về việc áp dụng hình thức chỉ địnhthầu một số dự án phát sinh hỗ trợ các dự án chính thuộc Danh mục các côngtrình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

Ủy ban nhândân thành phố Hà Nội tự chịu trách nhiệm về Quyết định chỉ định thầu đối vớicác Dự án nêu trên; đồng thời nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tổchức, cá nhân có liên quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (17b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải