TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6200/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn
Địa chỉ: Số 136 Hàm Nghi, P. Bến Thành Quận 1
Mã số thuế: 0301120371

Trả lời văn bản số 992/KSG-TCKT ngày 01/07/2014 của Công ty về chính sách thuế, Cục thuế TP có ýkiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về đăng ký thuế:

+Tại Điều 2 quy định đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sau:

1. Tổ chức, hộ giađình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, hàng hoá.

2. Cá nhân có thunhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

3. Tổ chức, cánhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy địnhcủa pháp luật.

4. Tổ chức được ủyquyền thu phí, lệ phí.

5. Tổ chức nướcngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài hành nghề độc lậpkinh doanh tại Việt Nam phù hợp với luật pháp Việt Nam có thu nhập phát sinhtại Việt Nam.

6. Tổ chức, cánhân khác có liên quan đến các vấn đề về thuế như: các Ban quản lý dự án, cácđơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưngđược hoàn thuế, hoặc được tiếp nhận hàng viện trợ từ nước ngoài.

7. Tổ chức, cánhân khác có phát sinh khoản phải nộp Ngân sách nhà nước.

+Tại Điểm b khoản 3 Điều 3 quy định:

“b)Mã số thuế 10 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10) được cấp cho:

Tổ chức, cánhân nêu tại Điều 2, trừ các trường hợp quy định tại điểm c Khoản 3 Điều này.

+ Tại Điểm c khoản 3 Điều 3 quy định:

c) Mã số thuế 13 số(N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 N11N12N13) được cấp cho:

- Các chinhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có phát sinhnghĩa vụ thuế kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế;

- Đơn vị sựnghiệp trực thuộc tổng công ty, trực thuộc doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụthuế.

Các tổ chức, cánhân được quy định tại điểm này được gọi là “Đơn vị trực thuộc”, đơn vị có “đơnvị trực thuộc” được gọi là “đơn vị chủ quản”. Đơn vị trực thuộc trước khi đăngký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì đơn vị chủ quản phải kê khai cácđơn vị này vào “Bảng kê các đơn vị trực thuộc” để cơ quan thuế cấp mã số thuế13 số.

Căncứ khoản 1 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 cùa Bộ Tài Chínhhướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế:

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quanthuế

a) Người nộp thuếnộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

...

c) Trường hợpngười nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trựcthuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơkhai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trungtại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

...”

Căncứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuếthu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Trường hợp Công ty là đơn vị thành viên thuộcTổng Công ty đường sắt Việt Nam có mã số thuế 10 số thìCông ty phải thực hiện khai thuế, nộp thuế, quyết toánthuế TNDN cho Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cục ThuếTP.Hồ Chí Minh) theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TPthông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạmpháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT3;
- P.PC;
- Lưu: HC, TTHT.
2101 -166006/2014 dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga