TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62003/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần hoá chấtcông nghiệp Tân Long
(Địa chỉ:Phòng 810, Toà nhà 18T2, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội;MST: 0100978593)

Trảlời công văn số 1711/TL đề ngày 17/11/2014 của Công ty cổ phần hoá chất côngnghiệp Tân Long (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi hoá đơn, chứng từ khi xuất bánhàng hoá là nông sản từ Chi nhánh hạch toán phụ thuộc về trụ sở chính, Cục ThuếTP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căncứ Điểm 2.6 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính, hướng dẫn lập hoá đơn như sau:

"Trườnghợp các đơn vị trực thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký,thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóalà nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinhdoanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu xuất khokiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT. "

- Căncứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT:

+Tại Khoản 5 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuếGTGT:

"Doanhnghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồngtrọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặcchỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanhthương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dònggiá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạchbỏ... "

+Tại Điều 10 quy định thuế suất 5%:

"...3.Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác theo quy định của phápluật về quản lý thức ăn chăn nuôi, bao gồm các loại đã qua chế biến hoặc chưachế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm và các loạithức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm và vật nuôi.

...5.Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉqua sơ chế, bảo quản (hình thức sơ chế, bảo quản theo hướng dẫn tại khoản 1Điều 4 Thông tư này) ở khâu kinh doanh thương mại, trừ các trường hợp hướng dẫntại khoản 5 Điều 5 Thông tư này.

Sảnphẩm trồng trọt chưa qua chế biến hướng dẫn tại khoản này bao gồm cả thóc, gạo,ngô, khoai, sắn, lúa mỳ... "

- Căncứ Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện thuế GTGT theo danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam:

+Tại tiết b khoản 2 Điều 3 quy định thuế suất thuế GTGT:

"b)Ký hiệu (5) tại cột thuế suất trong Biểu thuế giá trị gia tăng quy định cho cácmặt hàng thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%thống nhất ở khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại (baogồm cả trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế giá trị gia tăng theophương pháp khấu trừ bán mủ cao su sơ chế, nhựa thông sơ chế, bông sơ chế chodoanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại). "

+Tại Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hoá nhập khẩu thì "Khô dầu và phếliệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng bột viên, thu được từ quá trìnhchiết xuất dầu đậu tương" dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi thuộc mã hàng2304.00.90 "Loại khác" áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

- Căncứ công văn số 11604/BTC-TCT ngày 19/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Sảnphẩm đã qua chế biến (bao gồm cả cám) dùng làm thức ăn chăn nuôi hoặc nguyênliệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi được định danh cụ thể tại khoản 3 Điều 10Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hoặc đáp ứng cácquy định về thức ăn chăn nuôi tại Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 02/05/2010của Chính phủ và thuộc Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầmđược phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn thìáp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. "

Căncứ các quy định trên, trường hợp Công ty kê khai thuế GTGT theo phương phápkhấu trừ có các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc cũng kê khai thuế GTGT theophương pháp khấu trừ, Chi nhánh thực hiện thu mua hàng hoá để điều chuyển, xuấtbán về Công ty thì:

+Đối với hàng hoá là ngô hạt chưa chế biến thành các sản phẩm khác, khi Chinhánh điều chuyển, xuất bán về Công ty thì Chi nhánh sử dụng Phiếu xuất khokiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT.

+Đối với hàng hoá là khô dầu đậu tương để sản xuất thức ăn chăn nuôi, khi Chinhánh điều chuyển, xuất bán về Công ty thì Chi nhánh phải lập hóa đơn GTGT theoquy định.

CụcThuế TP Hà Nội thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại cácvăn bản quy phạm pháp luật về thuế và trích dẫn tại văn bản này./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến