ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6206/UBND-XDGT
V/v: triển khai thực hiện một số Dự án cải tạo thoát nước, chống úng ngập cục bộ.

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Xây dựng.

Qua kiểm tra thựctế năng lực hệ thống thoát nước, thực tếtình hình úng ngập cục bộ trên một số tuyến phố khi mưa lớn xảy ra và ý kiến đềxuất, kiến nghị của Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

- Giao Sở Xây dựngtriển khai thực hiện dự án cải tạo hệ thống thoátnước, chống úng ngập cục bộ đối với một số khu vực:

+ Các phố QuanNhân, Vũ Trọng Phụng đến Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân);

+ Đường Phạm VănĐồng (khu vực trước Công viên Hòa Bình, quận Bắc Từ Liêm);

+ Khu vực phố MinhKhai (phía trước Khu đô thị Time’s City, quận Hai Bà Trưng).

- Sở Xây dựng cótrách nhiệm nghiên cứu đầu tư đồng bộ vàkết nối với quy hoạch thoát nước chungcủa Thành phố, triển khai dự án đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành vềquản lý đầu tư xây dựng, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí. Công tácchuẩn bị đầu tư phải được thực hiện xong trước ngày 31/10/2014 để báo cáo UBND Thành phố bố trí kế hoạch vốn năm 2015.

- Giao các Sở: Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính rà soát cân đối nguồn vốn để bố trí triển khai thựchiện các dự án theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- UBND các quận: Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng;
- Các sở: GTVT, QHKT;
- Công ty TNHH 1TV Thoát nước Hà Nội;
- VPUB: CVP, PCVP Nguyễn Văn Thịnh, XDGT, TH;
- Lưu: VT, XDGTthang.(16).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng