BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6207/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hệ thống đóng mở cửa tự động

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hảiquan nhận được công văn số 4507/HQHP ngày 18/6/2015 của Cục Hải quan TP. HảiPhòng về việc đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng hệ thống đóng mở cửa tựđộng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danhmục HS của Tổ chức Hải quan Thế giới và Sáu quy tắc giải thích việc phân loạihàng hóa theo Danh mục HS;

Căn cứ Thôngtư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danhmục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; chú giải 3, chú giải 4 phần XVI,Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

1. Về việc phânloại mặt hàng Hệ thống đóng mở cửa tự động, Tổng cục Hải quan đã có các côngvăn số 458/TCHQ-TXNK ngày 08/02/2012 và số 08/TCHQ-TXNK ngày 05/01/2015 hướngdẫn cụ thể và căn cứ phân loại và mô tả chi tiết về hàng hóa. Theo đó, trườnghợp hàng hóa phát sinh tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng có cấu tạo thực tế hànghóa đáp ứng mô tả chi tiết theo hướng dẫn tại các công văn trên thì phân loạitheo nhóm 85.01.

2. Theo mô tảhàng hóa tại nhóm 84.25, mặt hàng là “Hệ tời ngang” và “Hệ tời dọc” chạy bằngđộng cơ điện (gồm có bộ phận truyền động bánh răng hợp kim, bánh răng nhựa, dâyđiện và mô tơ điện, điều khiển bằng điện tử từ xa...) được phân loại vào nhóm84.25. Theo đó, các mặt hàng khai báo là “Thiết bị đóng mở cửa tự động”, hoạtđộng như cơ chế của hệ tời thì phân loại theo nhóm 84.25.

3. Theo mô tảhàng hóa tại nhóm 84.79 và tham khảo Chú giải chi tiết Chương 84 - Phần kháiquát chung, trường hợp mặt hàng nhập khẩu có cấu tạo không chỉ gồm động cơ, hệthống điều khiển cho động cơ, mà còn có thêm hệ thống cơ khí dẫn động và các bộphận phụ trợ để tạo thành một hệ thống cơ khí đóng mở cửa hoàn chỉnh thì phânloại theo nhóm 84.79.

Do mặt hàngcó nhiều tên khai báo khác nhau “Thiết bị đóng mở cửa tự động”, “Thiết bị cổngtự xoay, âm sàn, mở ngang đồng bộ”, “Thiết bị tự nâng hạ cửa cuốn” theo nộidung báo cáo tại công văn số 4507/HQHP ngày 18/6/2015, để đảm bảo phân loạihàng hóa chính xác, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng đối chiếu thực tế cấutạo các mặt hàng nhập khẩu với quy định tại các văn bản, nội dung hướng dẫn trên Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hóanhập khẩu để xác định mã số hàng hóa, áp dụng mức thuế đúng quy định.

Tổng cục Hảiquan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện.


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng