BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6207/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế hàng nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Công ty cổ phần Dệt Mùa Đông;
(47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn không số ngày10/9/2010 của Công ty cổ phần Dệt Mùa Đông về việc giải quyết vướng mắc hoànthuế đối với hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất áo Len xuất khẩu củaCông ty tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điều 60 LuậtQuản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, điều 30 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế, điều 127 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009của Bộ Tài chính, thì: Hết thời hạn theo thông báo của cơ quan quản lý thuếnhưng người nộp thuế không giải trình, bổ sung hồ sơ xin hoàn thuế hoặc hồ sơxin hoàn thuế, không thu thuế không thực hiện giao dịch thanh toán qua ngânhàng thì cơ quan Hải quan sẽ thực hiện việc kiểm tra trước hoàn thuế sau. Dođó, để xử lý đối với trường hợp vướng mắc chứng từ thanh toán để hoàn thuếkhông thu thuế của Công ty cổ phần Dệt Mùa Đông, Tổng cục Hải quan đề nghị:

Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiệnviệc kiểm tra trước hoàn thuế sau đối với doanh nghiệp, việc kiểm tra thực hiệntại điều 127 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính. Nếukết quả kiểm tra xác định hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đã thựctái xuất; Công ty có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về hàng hóa nhậpkhẩu đã thực đưa vào sản xuất và đã xuất khẩu; hồ sơ và thủ tục khác đáp ứngquy định nêu tại điểm a, khoản 1, điều 117 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày20/4/2009 của Bộ Tài chính thì xem xét hoàn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệptương ứng với tỷ lệ vật tư nguyên liệu cấu thành sản phẩm được sản xuất hàngxuất khẩu đã thực xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Côngty cổ phần Dệt Mùa Đông, Cục hải quan thành phố Hà Nội biết và phối hợp thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3), P.CST.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ