VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 621/VPCP-KTN
V/v giao đất ở không thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Tiền Giang (công văn số 226/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2011), ý kiến củacác Bộ: Tài chính (công văn số 18052/BTC-QLCS ngày 30 tháng 12 năm 2011), Tàinguyên và Môi trường (công văn số 4929/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30 tháng 12 năm 2011)về việc giao đất ở không thu tiền sử dụng đất cho các hộ dân ở các tuyến dân cưvùng ngập lụt sâu huyện Tân Phước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến nhưsau:

Giao Bộ Tài chính nghiên cứu,trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý I năm 2012 việc sửa đổi,bổ sung Điều 3 Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8năm 2005 theo hướng miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở được giaotrong hạn mức của các hộ dân sống trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ đồngbằng sông Cửu Long, trong đó có các hộ dân được giao đất ở trên địa bàn xã TânLập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểBộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: NN&PTNT, XD, KH&ĐT, TN&MT, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, KNTN;
- Lưu: VT, KTN (3) Th. 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý