BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6216/BNN-TCCB
V/v cử người tham dự khóa tập huấn về phát triển chương trình đào tạo

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc;
- Trường Trung học Công nghệ Lương thực thực phẩm.

Nhằm triển khaicác nội dung trong tiểu hợp phần 3.1: Tăng cường năng lực giảng dạy và cải tiếngiáo trình thuộc Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp trong các năm 2010 -2011, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Ban Quản lý các Dự án nông nghiệp tổ chứccác hội thảo tập huấn phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hộicho các trường tham gia Dự án.

Lớp hội thảo tậphuấn cho hai trường được tổ chức tại Trung tâm Thanh thiếu niên Miền Nam, 212 -214 Nguyễn Đình Chiểu từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 11 năm 2010.

Ban Tổ chức đóntiếp đại biểu từ chiều 22/11/2010.

Đề nghị mỗitrường cử 12 - 14 cán bộ/giáo viên tham dự hội thảo với thành phần như sau:

- Đại diện lãnhđạo trường;

- Đại diện Phòngđào tạo;

- Giáo viên cáckhoa, bộ môn chuyên môn trực thuộc.

(Các cán bộ,giáo viên này chưa tham dự khóa tập huấn phát triển chương trình tổ chức vàonăm 2008).

Kinh phí: Dự ánđài thọ chi phí của khóa tập huấn bao gồm kinh phí tổ chức lớp học, tiền ăn, ởtrong thời gian tập huấn; chi phí đi lại và các chi phí khác do các trường giảiquyết từ kinh phí của Ban Quản lý dự án trường. Danh sách đại biểu tham dự lớptập huấn gửi về Vụ Tổ chức cán bộ và Ban Quản lý Trung ương Dự án Khoa học côngnghệ nông nghiệp trước ngày 17/11/2010; có thể gửi theo số Fax 04 37920060 (Banquản lý dự án trung ương) hoặc theo địa chỉ thư điện tử [email protected]à [email protected]/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban QLTW Dự án KHCNNN;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Hùng