TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6217/CT-TTHT
V/v: Lập hoá đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Hyundai Merchant Marine Việt Nam
Địa chỉ: Tòa nhà Fideco Tower 81-85 Hàm Nghi, Quận 1
MST: 0305064424

Trả lời văn bản số 01/AUG .HMM/ACCngày 08/08/2013 của Công ty về lập hoá đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóađơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013):

“Nguyên tắc lập hoá đơn

Người bán phải lập hóa đơn khi bánhàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyếnmại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi,trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyểnnội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức chovay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nộidung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùngmàu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phảiliên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéophần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lậpbằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực,loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ”.

“Hoá đơn được lập một lần thànhnhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóađơn có cùng một số.”.

Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơnđặt in được lập bằng máy tính, từ ngày 01/07/2013 phần còn trống trên hóa đơnphải được gạch chéo, nếu chương trình phần mềm không thực hiện được thì Công typhải gạch chéo bằng bút mực theo hướng dẫn nêu trên. Trường hợp mẫu giấy hóađơn của Công ty được sử dụng là giấy carbonless in một lần sẽ tự động thể hiệnlên các liên tiếp theo thì Công ty có thể gạch chéo 1 lần trên liên 1 và sẽđược in sang liên 2, 3 của một số hóa đơn.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT 1;
- Web;
- Lưu: (HC,TTHT)
1508//2013 NVTrường

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga