BỘ TÀI CHÍNH
--------------------
V/v: hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với Cty Intel
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
Công ty Intel Products Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô I2, Đường D1, Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, Quận 9, TP Hồ Chí Minh)

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4368/VPCP-KTTH ngày 24/06/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc thủ tục hải quan điện tử, trên cơ sở Tờ trình số 7742/BTC-TCHQ ngày 16/06/2010 của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ, ngoài các quy định tại Thông tư 222/2009/TT-BTC và Quyết định 1608/QĐ-TCHQ , Bộ Tài chính hướng dẫn thêm một số nội dung để giải quyết vướng mắc của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam (Sau đây gọi tắt là IPV) khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử như sau:
Đối với các lô hàng được quy định tại tiết a điểm 3.2 Khoản 3 Điều 12 Thông tư 222/2009/TT-BTC và doanh nghiệp làm thủ tục ở một đơn vị hải quan nhưng nhận hàng tại một đơn vị hải quan khác:
1. Nội dung hướng dẫn Công ty Intel:
1.1. Đối với quy định tại tiết a1 điểm 3.2 Khoản 3 Điều 12 Thông tư 222/2009/TT-BTC được thực hiện như sau:
Công ty Intel được sử dụng tờ khai hải quan điện tử in do Chi cục Hải quan cửa khẩu in trực tiếp từ hệ thống của cơ quan hải quan để làm chứng từ vận tải trên đường mà không phải ký tên, đóng dấu doanh nghiệp.
1.2. Đối với quy định tại nội dung thứ nhất của tiết a2 điểm 3.2 Khoản 3 Điều 12 Thông tư 222/2009/TT-BTC được thực hiện như sau:
Đại diện phía Công ty Intel đến cơ quan hải quan phải xuất trình giấy giới thiệu (bảo đảm một số nội dung thông tin về số tờ khai, ngày, tháng, năm cấp số tờ khai, số hóa đơn thương mại, số hợp đồng – nếu có), chứng từ vận tải (nếu có), xuất trình hàng tại khu vực giám sát để xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát hải quan, nhận lại 01 tờ khai hải quan điện tử in và làm tiếp các thủ tục theo quy định.
2. Nội dung hướng dẫn Chi cục Hải quan cửa khẩu khi thực hiện giám sát đối với hàng hóa của Công ty Intel:

>> Xem thêm:  Có được bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất không ? Thủ tục khi tiến hành thu hồi đất ?

Ngoài các quy định tại Khoản 3 Điều 26 Thông tư 222/2009/TT-BTC thì thực hiện thêm các việc như sau:
- Trường hợp khu vực giám sát đã có kết nối hệ thống giám sát chuyển cửa khẩu: Công chức hải quan giám sát trên cơ sở các giấy tờ do doanh nghiệp xuất trình quy định tại điểm 1.2 nêu trên, thực hiện việc in tờ khai đã được thông quan (giải phóng hàng, đưa hàng về bảo quản) từ hệ thống giám sát chuyển cửa khẩu, giám sát hàng hóa theo quy định và giao doanh nghiệp 01 tờ khai để làm các thủ tục tiếp theo;
- Trường hợp khu vực giám sát chưa có kết nối hệ thống giám sát chuyển cửa khẩu: Công chức hải quan làm việc tại Chi cục hải quan đăng ký tờ khai điện tử thực hiện việc in tờ khai đã được thông quan (giải phóng hàng, đưa hàng về bảo quản) và Fax tờ khai in cho công chức hải quan giám sát (hoặc chuyển tờ khai bằng hình thức nào thuận tiện nhất); công chức hải quan giám sát kiểm tra đối chiếu các thông tin trên cơ sở các giấy tờ do doanh nghiệp xuất trình quy định tại điểm 1.2 nêu trên với thông tin trên tờ khai điện tử in, giám sát hàng hóa theo quy định và giao doanh nghiệp 01 tờ khai để làm các thủ tục tiếp theo.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị công ty phản ánh kịp thời về Tổng cục Hải quan để có hướng xử lý phù hợp.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính;
- Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính;
- Cục hải quan các tỉnh TP (để biết thực hiện);
- Lưu: VT; TCHQ. (46)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Thu hồi đất đấu thầu người dân có được đền bù hay không ? Thu hồi đất vô chủ như thế nào ?