BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6218/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc hoàn thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 870/HQBP-NV ngày 24/9/2010 của Cục Hảiquan tỉnh Bình Phước về việc giải quyết vướng mắc hoàn thuế đối với hàng hoánhập khẩu đăng ký nhầm loại hình tờ khai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 3 điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005;

- Căn cứ Điều 12, Điều 13, khoản 6 Điều 112; Điều 118 Thôngtư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính. Thì:

Trường hợp Cục hải quan tỉnh Bình Phước nêu tại công văn số870/HQBP-NV dẫn trên không thuộc đối tượng được bổ sung, sửa chữa tờ khai Hảiquan đã đăng ký và không được thay tờ khai Hải quan khác. Tờ khai nhập khẩu phimậu dịch này không dùng để thanh khoản cho các tờ khai tạm xuất và không đủ cơsở để xét không thu thuế nhập khẩu khi tái nhập (hoặc hoàn thuế nếu đã nộp).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Phướcbiết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường