BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6219/BTC-TCDN
V/v trích thưởng Ban quản lý điều hành năm 2008 đối với các công ty nhà nước đặc thù

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chínhphủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhànước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Thông tư số 155/2009/TT-BTC ngày 31/7/2009 của Bộ Tàichính hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước theo quy địnhtại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ NguyễnSinh Hùng tại công văn số 2122/VPCP-KTTH ngày 01/4/2010 của Văn phòng Chính phủvề việc trích thưởng Ban quản lý điều hành năm 2008 đối với các công ty nhànước đặc thù

Việc trích lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty năm2008 đối với công ty nhà nước đặc thù có vốn nhà nước nhiều hơn vốn doanhnghiệp tự huy động hoặc không có vốn huy động được thực hiện theo quy định tạiĐiều 6, Thông tư số 155/2009/TT-BTC ngày 31/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chếđộ phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số09/2009/NĐ-CP ngày 05/2/2009 của Chính phủ.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các cơ quan liên quan biết vàtriển khai thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu