BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 622/BTC-TCT
V/v hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Bộ Công an

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính có nhận được công văn củamột số Cục Thuế địa phương và người nộp thuế phản ánh về việc Công an các địaphận yêu cầu hồ sơ đăng ký quyền sở hữu, sử dụng của các cá nhân khi rút vốnbằng tài sản là xe ô tô ra khỏi hợp tác xã hoặc tổ chức, doanh nghiệp phải cóhoá đơn giá trị gia tăng (không ghi dòng thuế giá trị gia tăng). Về vấn đề này,Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.18 (a1), Mục IV, Phần B, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

"Trường hợp cá nhân, tổ chức không kinh doanh có gópvốn bằng tài sản vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì chứng tứđối với tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn biên bản giao nhận tàisản. Trường hợp tài sản góp vốn là tài sản mới mua, chưa sử dụng, có hoá đơnhợp pháp được hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận thì trị giá vốn góp được xácđịnh theo trị giá ghi trên hoá đơn bao gồm cả thuế GTGT; Bên nhận vốn góp đượckê khai khấu trừ thuế GTGT ghi trên hoá đơn mua tài sản của bên góp vốn".

Căn cứ quy định nêu trên, hoá đơn đối với trường hợp tài sản(tài sản là ô tô; quyền sử dụng đất (có hoặc không có tài sản gắn liền trênđất)...) rút vốn được thực hiện như sau:

Trường hợp các cá nhân khi góp vốn vào Công ty mà chứng từcủa tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sảnthì khi các cá nhân rút vốn, Công ty không lập hoá đơn, chỉ cần có đủ chứng từchứng minh cá nhân được rút vốn khỏi doanh nghiệp như: biên bản rút vốn bằngtài sản (ô tô), biên bản giao nhận tài sản.

Trường hợp các cá nhân khi góp vốn vào Công ty mà chứng từcủa tài sản góp vốn bao gồm cả hoá đơn giá trị gia tăng và Công ty đã kê khaikhấu trừ thuế giá trị gia tăng thì khi các cá nhân rút vốn, Công ty lập hoá đơnthuế giá trị gia tăng.

Để đảm bảo chặt chẽ, tránh lợi dụng khấu trừ thuế GTGT đốivới trường hợp trả lại tài sản cho người góp vốn đồng thời giảm bớt các thủ tụchành chính Bộ Tài chính đề nghị:

1. Bộ Công an xem xét, sửa đổi, bổ sung điểm 3.1.7, Mục A,Phần H, Thông tư số 06/2009/TT-BCA (C11) ngày 11/3/2009 cho phù hợp với quy địnhcủa pháp luật về hoá đơn.

2. Trong thời gian chờ sửa đổi Thông tư số06/2009/TT-BCA (C11) đề nghị Bộ Công an có công văn hướng dẫn chung đối với cáctrường hợp cá nhân khi góp vốn bằng tài sản là xe ô tô vào công ty mà chứng từcủa tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sảnthì khi các cá nhân rút vốn, làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng khôngcần phải có hoá đơn giá trị gia tăng mà chỉ cần biên bản rút vốn bằng tài sản(ô tô), biên bản giao nhận tài sản.

Bộ Tài chính thông báo để Bộ Công an biết và đề nghị có chỉđạo Công an các địa phương cùng thống nhất thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn