BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 622/BXD-HĐXD
V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH xây dựng How Yu Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thànhphố Hồ Chí Minh.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2411/SKHĐT-ĐKĐT ngày 06/4/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minhđề nghị góp ý kiến cho việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH xâydựng How Yu Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Mục tiêu bổ sung hoạt động cung cấpdịch vụ xây dựng các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, bếncảng, sân bay và đường hầm; xây dựng nhà máy xử lý nước thải và hệ thống xử lýnước thải, vệ sinh môi trường; xây dựng nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện; dịch vụliên quan đến điện; dịch vụ sưởi ấm, thông gió và điều hoà không khí; dịch vụlắp ráp và dựng các công trình làm sẵn; dịch vụ liên quan đến chuông cứu hoảtrong xây dựng; dịch vụ hoàn thiện và kết thúc công trình xây dựng; cung cấplắp đặt hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy, chống sét của công ty TNHH xây dựngHow Yu Việt Nam (là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theogiấy chứng nhận đầu tư số 411043000279 do UBND Thành phố Hồ chí Minh cấp ngày28/8/2007, cấp lại lần thứ 4 ngày 05/1/2011) thuộc lĩnh vực được xem xét cấpgiấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và phápluật về đầu tư.

Trường hợp được cấp giấy chứng nhậnđầu tư điều chỉnh bổ sung mục tiêu hoạt động, khi tham gia hoạt động xây dựngdoanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về xâydựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh