BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 622/TCT-TNCN
V/v: khấu trừ thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán RồngViệt
(Đ/c: 147-149 Võ Văn Tần, Q3, TP HCM)

Trả lời Công,văn số 01/2009/CV-TGĐ ngày,07/01/2009 của Côngty chứng khoán Rồng Việt về một số kiến nghị liên quan đến khấu trừ thuế TNCNđối với chuyển nhượng chímg khoán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị khấu trừ thuế TNCN theo mệnh giá của cổ phiếu:

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cánhân và điểm 2.2, mục II, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 ; vềviệc này Bộ Tài chính có công văn số 42/BTC-TCT ngày 2/1/2009 hướng dẫn:

Đối với chímg khoán chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịchtrên TTGDCK Hà Nội nhưng Công ty phát hành cổ phiếu uỷ quyền cho Công ty chứngkhoán quản lý Sổ cổ đông thì căn cứ để khấu trừ thuế là giá chuyển nhượng cổphiếu và số lượng cổ phiếu từng lần chuyển nhượng. Giá chuyển nhượng cổ phiếuđược xác định theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồngchuyển nhượng không ghi giá hoặc có ghi giá nhưng thấp hơn giá ghi trên sổ sáchkế toán tại thời điểm chuyển nhượng hoặc tại thời điểm gần nhất so với thờiđiểm chuyển nhượng của Công ty phát hành cổ phiếu thì Công ty chứng khoán căncứ vào giá ghi trên sổ sách kế toán của công ty phát hành để khấu trừ thuế.Công ty phát hành chứng khoán có trách nhiệm cung cấp cho Công ty chứng khoángiá cổ phiếu ghi trên sổ sách của Công ty phát hành mỗi khi có sự thay đổi vềgiá cổ phiếu.

Theo đó đề nghị Công ty chứng khoán Rồng Việt thực hiện việckhấu trừ thuế TNCN theo đúng hướng dẫn nêu trên của Bộ Tài chính.

Trường hợp nếu tại thời điểm chuyển nhượng cổ phiếu mà côngty phát hành chưa/không có báo cáo về việc thay đổi giá cổ phiếu trên sổ sáchthì lấy theo giá sổ sách tại thời điểm gần nhất với thời điểm chuyển nhượng đểkhấu trừ thuế TNCN.

2. Về việc xử lý đối với các giao dịch chưa tạm khấu trừthuế TNCN. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008; côngvăn số 42/BTC-TCT ngày 02/01/2009 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế TNCNđối với chuyển nhượng chứng khoán thì mọi trường hợp chuyển nhượng chứng khoánđều phải khấu trừ thuế trước khi thanh toán cho người chuyển nhượng. Việc khấutrừ thuế TNCN được thực hiện bởi các Công ty chứng khoán và áp dụng đối với cácgiao dịch chuyển nhượng chứng khoán thành công từ ngày 02/01/2009.

Tuy nhiên, để góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, kíchthích tăng trưởng, góp phần đảm bảo an ninh xã hội, Bộ Tài chính đã có Thông tưsố 27/2009/TT-BTC ngày 6/02/2009 hướng dẫn thực hiện việc giãn thời hạn nộpthuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán. Do vậy, việckhấu trừ thuế, khai thuế đối với trường hợp chuyển nhượng chứng khoán trongthời gian giãn nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 27/2009/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương