ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 622/UB
V/v thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chế độ làm việc và luyện tập quân sự trong tình hình mới

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 1979

Kính gửi:

- Các đồng chí Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, thủ trưởng các cơ quan đoàn thể, các đồng chí Chủ tịch các quận huyện,

Đồng kính gởi:

- Các cơ quan Trung ương đóng tại Thành phố

Ngày 22 tháng 3 năm 1979, Ủy ban nhân dân thành phố có chỉthị (số 57/CT-UB ) hướng dẫn thực hiện chỉ thị (số 84/TTg ngày 11-3-1979) củaHội đồng Chính phủ về chế độ làm việc và luyện tập quân sự trong tình hình mới.

Ngày 23 tháng 3 năm 1979, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 1308/VP1 hướng dẫn thêm việc thực hiện cho phù hợp với điều kiện sản xuất, côngtác và sinh hoạt lâu dài của cán bộ, công nhân, viên chức, Ủy ban nhân dânthành phố sao gởi công văn này đến sở, ban, ngành, các cơ quan, đoàn thể đểthực hiện.

Căn cứ vào tình hình của thành phố, Ủy ban nhắc các ngành,các cấp quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Trung ương và của thành phố là:

1) Mọi cán bộ, công nhân viên chức và xã viên hợp tác xã phảibảo đảm 8 giờ lao động, sản xuất, công tác với tinh thần kỷ luật, sáng tạo, cónăng suất, hiệu suất cao, chất lượng tốt. Công tác quản lý lao động phải hếtsức chặt chẽ, kỷ luật lao động nghiêm, các nguyên tắc và chế độ quản lý laođộng phải được chấp hành nghiêm chỉnh.

Ngoài giờ làm việc, mọi người phải luân phiên tổ chức canhgác bảo vệ cơ quan, đơn vị và luôn luôn có cán bộ có thẩm quyền thường trực đểgiải quyết những công việc cấp bách, đột xuất.

2) Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì từ nay mỗi tuẩncó 4 giờ luyện tập quân sự và các môn cứu thương, cứu sập, thông tin liênlạc,.. Thủ trưởng các cơ quan, xí nghiệp phải đảm bảo thực hiện đầy đủ, thốngnhất theo chương trình, khoa mục do Bộ Tư lệnh thành phố chỉ đạo. Về ngày giờluyện tập, tuỳ tình hình công tác của mỗi cơ quan, đơn vị có thể chia ra họcvào các ngày trong tuần (sau giờ làm việc), hoặc bố trí vào sáng chủ nhật mỗi tuần.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đồng chí Giám đốc cácsở, ban, ngành, thủ trưởng các cơ quan, xí nghiệp, Chủ tịch các quận huyệnnghiên cứu, tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị định của Chính phủ và nhữngquy định cụ thể của Ủy ban về chế độ làm việc và luyện tập quân sự trong tìnhhình mới.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công