ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 622/UBND-GT
V/v điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành thành phố Hà Nội;
- UBND các quận, huyện;
- UBND thành phố Hà Đông, Sơn Tây;
- Các Tổng công ty, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên thuộc thành phố Hà Nội.

Thực hiện các văn bản số 546/TTg-KTN ngày 14/4/2008, số 1565/TTg-KTN ngày 22/9/2008 của Thủ tướng Chínhphủ; Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và các văn bản hướng dẫn số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008; số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008; số 236/BXD-KTXDngày 23/10/2008 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng dobiến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng; Theo đề nghị của SởXây dựng tại công văn số 240/SXD-QLKT ngày 12/01/2009;

UBND Thành phố quy định việctriển khai thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng(sau đây viết tắt là Thông tư 09) đối với những loại vật liệu khác như sau:

1. Việc điều chỉnh giá của cácchủng loại vật liệu xây dựng khác (là các loại vật liệu xây dựng không thuộc 13chủng loại vật liệu xây dựng được điều chỉnh) của các dự án đầu tư xây dựngcông trình sử dụng nguồn vốn ngân sách các cấp thuộc UBND thành phố Hà Nội thìChủ đầu tư thực hiện điều chỉnh trên nguyên tắc như sau:

1.1. Những vật liệu, cấu kiệndạng bán thành phẩm mà trong thành phần cấu tạo có một phần được cấu tạo bởinhững loại vật liệu xây dựng được phép điều chỉnh (13 chủng loại) thì được điềuchỉnh giá theo quy định tại Thông tư 09, không phải gửi hồ sơ về Sở Xây dựng đểtổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định theo quy định tại điểm 2tại văn bản số 3098/UBND-XDĐT ngày 21/05/2008 của UBND Thành phố.

1.2. Các loại cáp thép; Các loạidây điện, cáp điện bao gồm cả cáp điện, dây điện, phụ kiện điện được sản xuấttừ nhôm, đồng; Các loại vật liệu, cấu kiện được sản xuất từ gang bao gồm cácloại ống gang, tê gang, cút gang; Các vật liệu bị ảnh hưởng bởi việc bù giáxăng dầu như: Đất cấp phối đồi cấp 3 đắp nền đường đầm K0,95 và K0,98; Đã thảihỗn hợp đều thuộc loại được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư 09.

1.3. Những vật liệu, cấu kiệndạng bán thành phẩm mà trong thành phần cấu tạo không có một phần được cấu tạobởi những vật liệu xây dựng được phép điều chỉnh (13 chủng loại) thì không đượcđiều chỉnh giá theo quy định tại Thông tư 09.

2. Thực hiện điều chỉnh giá củacác vật liệu xây dựng khác theo đúng quy định tại Thông tư 09 và các văn bảnhướng dẫn nói trên của Bộ Xây dựng;

3. Chủ đầu tư và các bên liênquan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác khối lượng vật liệuđược điều chỉnh bù giá theo Thông tư 09 tại từng thời điểm thi công, không đượcđẩy khối lượng từ giai đoạn này sang giai đoạn khác để hưởng chênh lệch về giá.

4. Các Sở, Ban, Ngành Thành phố,UBND các Quận, Huyện, UBND thành phố Hà Đông, Sơn Tây, các Tổng công ty, Côngty TNHH Nhà nước Một thành viên thuộc Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liênquan đến việc điều chỉnh giá theo hướng dẫn tại Thông tư 09 và các văn bảnhướng dẫn của Bộ Xây dựng để triển khai thực hiện không làm ảnh hưởng đến tiếnđộ thi công xây dựng công trình.

Trong quá trình triển khai thựchiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phán ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáoUBND Thành phố theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo);
- Đ/c PCT Nguyễn Văn Khôi;
- Đ/c PCT Hoàng Mạnh Hiển;
- Bộ Xây dựng;
- Đ/c CVP UBND TP;
- Đ/c PVP Phạm Chí Công;
- VPUB: GT, XD, KT, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi