BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6221/BNN-KH
V/v nhu cầu ngoại tệ cho NK phân bón

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Vụ Ngoại hối - Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam

Tiếp theo công văn số 3679/BNN-KHngày 9/11/2010 về việc đảm bảo phân bón cho sản xuất nông nghiệp Vụ Đông Xuân2010 - 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Ngân hàng Nhà nước ViệtNam về dự kiến nhu cầu ngoại tệ nhập phân bón như sau:

1. Về nhu cầu phân bón Vụ Đông Xuânvà yêu cầu ngoại tệ:

Dự kiến về cân đối cung cầu và nhucầu ngoại tệ cho nhập khẩu phân bón Vụ Đông Xuân 2010 - 2011

Các loại phân

Nhu cầu
(1000 tấn)

Tồn kho và SX (1000 tấn)

Yêu cầu NK
(1000 tấn)

Yêu cầu ngoại tệ
(triệu USD)

1. Urê

870

540

330

125,4

2. DAP

440

200

240

151,2

3. SA

360

100

260

44,2

4. Ka li

450

200

250

107,5

Tổng số

2.120

1.040

1.080

428,3

Dự kiến nhập khẩu phân bón Vụ ĐôngXuân cho từng tháng

Các loại phân

Nhu cầu (1000 tấn)

Tháng 11 2010

Tháng 12 2010

Tháng 1 2011

Tháng 2 2011

Tháng 3 2011

1. Urê

330

50

130

50

80

20

2. DAP

240

50

100

30

30

30

3. SA

260

50

60

50

50

50

4. Ka li

250

50

80

40

40

40

Tổng số

1.080

200

370

170

200

140

Dự kiến giá phân bón nhập khẩu theobáo cáo của các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón, tổng hợp lại giá các loại phânbón như sau:

- Phân U rê: 380 USD/T

- Phân Ka li: 430 USD/T

- Phân DAP: 630 USD/T

- Phân SA: 170 USD/T

Dự kiến ngoại tệ nhập phân bón VụĐông Xuân cho từng tháng

Các loại phân

Yêu cầu ngoại tệ (triệu USD)

Tháng 11 2010

Tháng 12 2010

Tháng 1 2011

Tháng 2 2011

Tháng 3 2011

1. Urê

125,4

19

49,4

19

30,4

7,6

2. DAP

151,2

31,5

63,0

18,9

18,9

18,9

3. SA

44,2

8,5

10,2

8,5

8,5

8,5

4. Ka li

107,5

21,5

34,4

17,2

17,2

17,2

Tổng số

428,3

80,5

157,0

63,6

75,0

52,2

Số liệu về nhu cầu ngoại tệ nhậpphân bón nói trên là số dự kiến để Ngân hàng tham khảo, không có ý nghĩa pháplý.

2. Nhu cầu ngoại tệ của một số doanhnghiệp nhập khẩu phân bón lớn:

Theo báo cáo của 3 doanh nghiệp nhậpkhẩu phân bón lớn nhất cho Vụ Đông Xuân 2010 - 2011, có nhu cầu ngoại tệ là:

- Công ty cổ phần XNK Hà Anh: Tổng nhu cầu ngoại tệ là 111,5 triệuUSD.

+ Ngoại tệ đến hạn phải trả hiện naylà 26,5 triệu USD

+ Yêu cầu ngoại tệ để nhập phân bóntrong quý IV/2010 là 28,5 triệu USD (Bao gồm: 20.000 tấn Urê, 30.000 tấnKa li, 10.000 tấn Sa và 10.000 tấn DAP).

+ Yêu cầu ngoại tệ để nhập phân bóntrong quý I/2011 là 56,5 triệu USD.

(Bao gồm: 50.000 tấn Urê, 50.000 tấnKa li, 20.000 tấn Sa và 20.000 tấn DAP).

+ Công ty mua ngoại tệ thanh toántại các ngân hàng như sau:

- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (HộiSở chính).

- Ngân hàng Vietcombank ChươngDương.

- Công ty cổ phần Vật tư Nông sản: Tổng nhu cầu ngoại tệ là 102 triệuUSD.

+ Ngoại tệ đến hạn phải trả hiện naylà 30 triệu USD.

+ Yêu cầu ngoại tệ để nhập phân bóntrong quý IV/2010 là 38 triệu USD.

(Bao gồm: 20.000 tấn Urê, 20.000 tấnKa li, 10.000 tấn SA và 30.000 tấn DAP).

+ Yêu cầu ngoại tệ để nhập phân bóntrong quý I/2011 là 34 triệu USD.

(Bao gồm: 20.000 tấn Urê, 30.000 tấnKa li, 30.000 tấn SA và 10.000 tấn DAP).

+ Công ty mua ngoại tệ thanh toántại các ngân hàng như sau:

- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT.

- Ngân hàng Vietcombank.

- Ngân hàng Đầu tư và phát triểnViệt Nam.

- Ngân hàng Công thương Việt Nam.

- Công ty cổ phần Vật tư NN Nghệ An:Tổng nhu cầu ngoạitệ là 33 triệu USD.

+ Ngoại tệ đến hạn phải trả hiện naylà 7,8 triệu USD.

+ Yêu cầu ngoại tệ để nhập phân bóntrong quí IV/2010 là 17,4 triệu USD (Bao gồm: 18.000 tấn Urê, 5.000 tấnKa li, 5.000 tấn SA và 12.000 tấn DAP).

+ Yêu cầu ngoại tệ để nhập phân bóntrong quí I/2011 là 7,8 triệu USD (Bao gồm: 10.000 tấn Urê, 5.000 tấn Kali, 5.000 tấn SA).

+ Công ty mua ngoại tệ thanh toántại các ngân hàng như sau:

- Ngân hàng Công thương Việt Nam -Chi nhánh Nghệ An.

Hiện nay, phân bón cho Vụ Đông Xuân2010 - 2011 cân đối còn thiếu, nhất là 2 mặt hàng Urê và DAP giá cả thị trườngđang tăng cao, đề nghị Ngân hàng Nhà nước quan tâm giải quyết ngoại tệ nhậpphân, nhất là đối với những doanh nghiệp nhập khẩu với số lượng lớn phân bón đểổn định cung cầu và giá cả phân bón cả nước.

Kính đề nghị Ngân hàng Nhà nước ViệtNam xem xét, giúp đỡ ngành nông nghiệp phát triển nông thôn và nông dân để cóđủ phân bón phục vụ sản xuất ngay trong Vụ Đông Xuân này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công thương;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tất Tiếp