BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6222/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng xe ô tô của chuyên gia ODA

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Văn phòng Đại diện Ngân hàng XNK Hàn Quốc tạiHà Nội
(Đ/c: 801-802, Tầng 8, TTTM Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình, HN)

Trả lời côngvăn số VNM/15-69 ngày 10/06/2015 của Văn phòng Đại diện Ngân hàng XNK Hàn Quốctại Hà Nội về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu chiếcxe ô tô hiệu Toyota Camry Le, 05 chỗ ngồi, sản xuất tại Hoa Kỳ năm 2008, sốkhung 4T1BE46KX9U-796574, số máy 2AZ-9128721 của ông Chang Yong Hoon, Giám đốcquốc gia - Văn phòng Thường trú của KEXIM tại Hà Nội để sang tên từ xe cá nhânsang xe của Văn phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để thực hiệnthủ tục chuyển nhượng chiếc xe nêu trên, đề nghị Văn phòng Đại diện Ngân hàngXNK Hàn Quốc tại Hà Nội liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội đểđược giải quyết theo hướng dẫn tại công văn số 2549/TCHQ-GSQL ngày 25/3/2014của Tổng cục Hải quan (không phải nộp giấy ủy quyền của ông Chang Yong Hoon ủyquyền cho Văn phòng để giải quyết việc chuyển nhượng).

Tổng cục Hảiquan trả lời để Văn phòng Đại diện Ngân hàng XNK Hàn Quốc tại Hà Nội được biếtvà thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HQTP Hải Phòng (để t/h);
- Cục HQTP Hà Nội (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh