VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------
Số: 6222/VPCP-KTN
V/v: quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và khai thác, sử dụng nước dưới đất.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương;

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 04/BC-BTNMT ngày 20 tháng 01 năm 2011), ý kiến Bộ Xây dựng (công văn số 307/BXD-HTKT ngày 07 tháng 3 năm 2011) về việc tình hình quản lý và hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, khai thác, sử dụng nước dưới đất tại 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các cơ quan liên quan và các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ điều tra, đánh giá mức độ nhiễm mặn, ô nhiễm môi trường nguồn nước dưới đất, đề xuất các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước, bảo đảm phát triển bền vững.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: tổ chức điều tra, đánh giá, phê duyệt quy hoạch về khoáng sản (cát, sỏi lòng sông), ban hành quy định về khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khai thác cát, sỏi tại địa phương; chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tài nguyên nước, đặc biệt trong công tác cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi và tài nguyên nước dưới đất.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, PCN,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg 85
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Phạm Văn Phượng