BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6225/BTC-TCHQ
V/v thời hạn gửi kho ngoại quan đối với một số mặt hàng theo Chỉ thị 23/CT-TTg và Thông tư 05/2013/TT-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: PhòngThương mại và Công nghiệp Việt Nam

Trảlời công văn số 1056/PM-HVĐT ngày 18/4/2013 của Phòng Thương mại và Công nghiệpViệt Nam góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chínhphủ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

TheoLuật Hải quan và Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thìthời hạn hàng hóa được lưu giữ trong kho ngoại quan là 12 tháng kể từ ngày đưahàng vào kho và được gia hạn 06 tháng.

Đốivới hàng kinh doanh TNTX theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày23/01/2006 của Chính phủ thì thời hạn hàng hóa kinh doanh TNTX được lưu giữ tạiViệt Nam là 120 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục tạm nhập và được gia hạn 60ngày.

Tuynhiên, thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ vềtăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh TNTX,chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan, ngày 18/2/2013, Bộ Công Thương đã ban hành Thôngtư 05/2013/TT-BCT tại Điều 13 có quy định về thời hạn hàng hóa TNTX được lưugiữ tại Việt Nam là 45 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập vàgia hạn 01 lần không quá 15 ngày; cũng theo khoản 1 Điều 1 Thông tư này thì hoạtđộng kinh doanh TNTX theo quy định tại Thông tư này bao gồm cả hoạt động gửihàng hóa vào kho ngoại quan để xuất khẩu đi nước khác qua các tỉnh biên giới.Như vậy, thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan là thời hạn hàng hóa kinh doanhTNTX được lưu giữ tại Việt Nam. Do vậy, ngày 10/4/2013, trả lời vướng mắc củaCục Hải quan TP. Hải Phòng, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1829/TCHQ-GSQLhướng dẫn về thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan là 45 ngày kể từ ngày đưahàng vào kho và được gia hạn 01 lần không 15 ngày.

Đốivới một số mặt hàng gửi kho ngoại quan theo Chỉ thị 23/CT-TTg và Thông tư05/2013/TT-BCT (như: hàng thực phẩm đông lạnh, hàng chịu thuế tiêu thụ,...),nếu quy định thời hạn gửi kho ngoại quan như Luật Hải quan và Nghị định154/2005/NĐ-CP (01 năm và được gia hạn không quá 6 tháng) sẽ dẫn đến doanhnghiệp lựa chọn làm thủ tục hải quan theo loại hình gửi hàng kho ngoại quan đểxuất đi nước ngoài để được hưởng thời gian lưu giữ dài hơn.

Dovậy, để thống nhất quản lý, tại Thông tư 59/2013/TT-BTC ngày 08/5/2013 hướngdẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóakinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan (theo Chỉ thị23/CT-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ), có hiệu lực từ 21/6/2013, BộTài chính quy định thời hạn gửi hàng vào kho ngoại quan bằng với thời hạn hàng hóakinh doanh TNTX được lưu giữ tại Việt Nam (60 ngày kể cả thời gian gia hạn).

BộTài chính trả lời và trân trọng sự tham gia đóng góp ý kiến của Phòng Thươngmại và Công nghiệp Việt Nam trong quá trình xây dựng văn bản, chính sách phápluật có liên quan đến lĩnh vực hải quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (9b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn