BỘ TÀI CHÍNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6226/BTC-TCHQ
V/v trách nhiệm hướng dẫn, xác định tiêu chí dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục Đào tạo;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Bộ Khoa học và Công nghệ

Trong quá trình xem xét miễn thuếnhập khẩu cho hàng hóa phục vụ dự án khuyến khích đầu tư theo quy định tại Danhmục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CPngày 13/8/2010 của Chính phủ, Bộ Tài chính gặp vướng mắc trong việc xác địnhlĩnh vực ưu đãi đầu tư xin trao đổi với Quý Bộ như sau:

1. Theo quy định tại khoản 6Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì để được miễnthuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu (máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải,...)tạo tài sản cố định phục vụ dự án đầu tư thì doanh nghiệp phải có dự án đầu tưvào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèmtheo Nghị định 87/2010/NĐ-CP hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu quyđịnh tại Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 và Nghị định 53/2010/ND-CPngày 19/5/2010 của Chính phủ.

2. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 17Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định trách nhiệm thi hành thì các Bộ:Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, BộKhoa học Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Bộ Giáo dục Đào tạo có trách nhiệmban hành các tiêu chí hoặc Danh mục xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư để làm cơsở miễn thuế cho dự án đầu tư tương ứng theo từng lĩnh vực cụ thể quy định tạiĐiều 12 Nghị định này. Cụ thể:

+ Bộ Khoa học và Công nghệcó trách nhiệm: Banhành Danh mục hoặc tiêu chuẩn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng nằmtrong dây chuyền công nghệ nêu tại điểm b khoản 6, điểm a khoản 10 và khoản 11Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP Quy định các tiêu chí xác định dự án đầu tưthuộc Danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu tại phụ lục I ban hànhkèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP bao gồm:

a) Dự án sản xuất vật liệu quýhiếm;

b) Dự án ứng dụng công nghệ cao,công nghệ mới chưa được sử dụng tại Việt Nam;

c) Dự án đầu tư vào nghiên cứuvà phát triển (R&D) chiếm 25% doanh thu trở lên.

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn có trách nhiệm: Ban hành Danh mụccác mặt hàng giống cây trồng, vật nuôi nêu tại khoản 7 Điều 12 Nghị định này.Quy định các tiêu chí xác định dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực được ưu đãivề thuế nhập khẩu tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, bao gồm:

a) Dự án xây dựng mới, cải tạo,nâng cấp cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia cầm, gia súc tập trung, công nghiệp;

b) Dự án xây dựng, phát triểnvùng nguyên liệu tập trung phục vụ công nghiệp chế biến.

+ Bộ Công Thương có tráchnhiệm quy định các tiêu chí xác định dự án đầutư thuộc Danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu tại phụ lục I ban hànhkèm theo Nghị định này, bao gồm:

a) Dự án sản xuất thép cao cấp;

b) Dự án sản xuất thiết bị nânghạ cỡ lớn;

c) Dự án đầu tư sản xuất máyphát điện cỡ lớn.

d) Dự án sản xuất thiết bị máymóc cho ngành dệt, ngành may, ngành da.

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo cótrách nhiệm ban hành Danh mục hàng hóa chuyêndùng trực tiếp phục vụ giáo dục và đào tạo để làm căn cứ xét miễn thuế nhậpkhẩu quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định này.

Để đảm bảo việc giải quyết miễnthuế đúng quy định, đề nghị Quý Bộ thực hiện ban hành các tiêu chí hoặc danh mụchàng hóa theo trách nhiệm được giao quy định tại Điều 17 Nghị định87/2010/NĐ-CP nêu trên.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp củaquý Bộ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn