BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6226/BTC-THTK
V/v: xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống mã đơn vị có quan hệ với NSNN phục vụ Tabmis

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Triển khai Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngay 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quyđịnh về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyếtđịnh số 90/2007/QĐ-BTC Trong thời gian qua công tác cấp mã số đơn vị có quanhệ với ngân sách trên toàn quốc đã đạt được những kết quả nhất định. Hệ thốngmã đơn vị có quan hệ với ngân sách đã được các đơn vị trong ngành Tài chính sửdụng thống nhất và đóng một vai trò quan trọng trong công tác quản lý ngân sáchnhà nước. Tuy nhiên, khi triển khai thí điểm hệ thống TABMIS đã phát sinh mộtsố vấn đề bất cập liên quan đến bộ mã cần được rà soát, hướng dẫn bổ sung.

Để chuẩn bị triển khai hệ thốngTABMIS trên phạm vi toàn quốc, Bộ Tài chính đề nghị các Sở Tài chính, Kho bạcNhà nước các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nội dungsau đây:

1. Tiến hành rà soát, cập nhật bổsung mã số của các đơn vị trên địa bàn trong một số trường hợp như sau:

1.1. Trường hợp trùng tên (một đơnvị được cấp nhiều mã):Thực hiện rà soát và in toàn bộ danh sách đơn vị trùng tên trên địa bàn tỉnh vàgửi Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra, xác nhận mã đang giao dịch, mã không giaodịch cần hủy bỏ. Khi cơ quan Kho bạc thực hiện chuyển đổi xong số liệu vàoTABMIS, đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh thông báo lại cho Sở Tài chính biết đểthực hiện “đóng mã” thừa tại chương trình cấp mã số.

1.2. Đơn vị được giao dự toán nhưnglại cấp đầu 3:

Bước 1: Sở Tài chính tiến hành ràsoát các mã cấp sai.

Bước 2: Tổ chức cấp lại mã số chođơn vị về mã đầu 1 (nhưng chưa đóng mã số đã cấp sai) nếu đơn vị cấp mã sai đãlà đơn vị cấp trên của các đơn vị khác thì đề nghị Sở Tài chính gán mã cha củacác đơn vị trực thuộc về mã mới.

Bước 3: In danh sách các mã cầnchuyển đổi gửi cơ quan kho bạc cùng cấp để xử lý (bao gồm mã sai (đầu 3) và mãmới cấp (đầu 1)

Bước 4: Kho bạc NN tiến hành chuyểnđổi dữ liệu về mã số mới cấp, khi đã thực hiện xong yêu cầu Kho bạc NN gửithông báo cho Sở Tài chính để Sở tiến hành đóng mã sai.

Bước 5: Sở Tài chính tiến hànhđóng/hủy mã sai

1.3. Đơn vị vừa là dự toán, đồngthời là đơn vị trực tiếp chi tiêu và có đơn vị cấp dưới mới được cấp 1 mã (Ví dụ: đã cấp mã cho Sở Tài chínhmà chưa cấp mã cho Văn phòng Sở Tài chính, trong khi đó mã của Sở Tài chínhhiện được giao dịch rút dự toán tại Kho bạc nhà nước - thực chất mã đang giaodịch này là của Văn phòng Sở Tài chính). Đề nghị Sở Tài chính các tỉnh thựchiện theo các bước sau:

- Bước 1: Sửa tên mã hiện đang giaodịch thành tên “Văn phòng Sở xxx…” - tức là chuyển thành đơn vị trực tiếp chitiêu – đơn vị cấp 4.

- Bước 2: Thực hiện cấp mới mã cấp 1cho “Sở xxx…” phục vụ cho việc nhận dự toán và phân bổ dự toán cho các đơn vịcấp dưới.

- Bước 3: Cập nhật giá trị cha chomã “Văn phòng Sở xxx…” và các mã con trực thuộc cho mã cấp 1 “Sở xxx…” mới phátsinh.

Ví dụ: Ban phòng chống tham nhũngcủa tỉnh có kinh phí giao nằm trong Văn phòng UBND tỉnh, nghĩa là Văn phòngUBND tỉnh vừa là cấp 1 của Ban Phòng chống tham nhũng, vừa là cấp 4 của UBNDtỉnh.

Bước 1: Sửa tên mã hiện đang giaodịch thành tên “Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh”.

Bước 2: Thực hiện cấp mới mã cấp 1cho “Văn phòng UBND tỉnh”.

Bước 3: Cập nhật giá trị cha cho mã“Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh” và các mã con trực thuộc cho mã “Văn phòng UBNDtỉnh”.

1.4. Đơn vị vừa là dự toán, đồngthời là đơn vị trực tiếp chi tiêu và có đơn vị cấp dưới đã được cấp đủ mã.

Ví dụ:

1086313 Văn phòng Sở Tài chính A

1067057 Sở Tài chính A

- Nếu mã 1086313 đang giao dịch tạiKBNN (là đơn vị dự toán cấp 4) thì không phải chỉnh sửa.

- Nếu mã 1067057 đang giao dịch tạiKho bạc Nhà nước (là đơn vị dự toán cấp 4) thì phải sửa mã 1067057 thành Vănphòng Sở Tài chính A và mã 1086313 thành Sở Tài chính A.

1.5. Đơn vị vừa là dự toán, đồngthời là đơn vị chi tiêu trực tiếp và không có đơn vị cấp dưới: Không cấp thêm mã mới cho đơn vị dựtoán cấp 1, sử dụng chung 1 mã cho 02 mục đích (i)- mã để nhận phân bổ từ cấptrên, (ii)- mã dùng để chi tiêu. Khi đơn vị có phát sinh đơn vị trực thuộc thìmới sinh thêm mã mới và mã hiện tại được sử dụng làm mã của đơn vị chi tiêu(cấp 4).

1.6. Thông tin của đơn vị chưa chínhxác (tên, địa chỉ, chương…): Đề nghị rà soát lại toàn bộ thông tin mã số đơn vị sử dụng ngân sáchtrên địa bàn, chỉnh sửa các thông tin sai và cập nhật lại vào ứng dụng cấp mã.

1.7. Về mã đơn vị phục vụ giao dựtoán rút bằng lệnh chi.

Khi giao dự toán rút bằng lệnh chisẽ xuất hiện hai trường hợp: (1) cơ quan tài chính giao dự toán chung mà khôngđích danh đơn vị; (2) cơ quan tài chính giao dự toán đích danh đến đơn vị.

a. Với trường hợp 1:

- Cục Tin học và Thống kê tài chínhđã cấp 01 mã: 1079715 là mã dùng chung khi hạch toán giao dự toán rútbằng lệnh chi mà không cần theo dõi thường xuyên (thực chất sẽ được theo dõi cụthể qua chứng từ KBNN) thuộc ngân sách Trung ương.

- Đối với các Sở Tài chính, tùy theoyêu cầu của công tác quản lý có thể sinh mã để theo dõi chung trên địa bàn, sửdụng khi hạch toán giao dự toán rút bằng lệnh chi mà không cần theo dõi thườngxuyên; sau đó thông báo mã cho cơ quan Kho bạc nhà nước cùng cấp để thực hiệnviệc thanh toán bằng lệnh chi cho đơn vị. Cách đặt tên cho đơn vị thống nhấtnhư sau: “Các đơn vị khác quận, huyện…, tỉnh, thành phố…”

b. Với trường hợp 2: Đề nghị Sở Tài chính căn cứ vào dựtoán rút bằng lệnh chi đích danh cho các đơn vị thuộc NSĐP (tỉnh, huyện, xã)thực hiện việc cấp mã cho các đơn vị này để sử dụng trong việc nhập dự toán rútbằng lệnh chi vào TABMIS và thông báo sang Kho bạc Nhà nước cùng cấp để thựchiện việc thanh toán bằng lệnh chi cho đơn vị thụ hưởng. Đối với đơn vị thuộctrung ương đóng trên địa bàn được ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí bằnglệnh chi, nếu đơn vị đã có mã thì sử dụng các mã hiện có, nếu đơn vị chưa có mãthì Sở Tài chính cấp mã theo các nguyên tắc đã hướng dẫn tại công văn trước đâytức là dùng đầu N=3.

1.8. Mã số của đơn vị không thuộc QĐ90 phải cấp ví dụ doanh nghiệp được giao nhiệm chủ đầu tư dự án: Thực hiện cấp mã đầu N=3.

1.9. Về mã của cơ quan thu: Trên cơ sở thống kê của các địaphương, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã sinh mã cho gần 200 cơ quan thu(Chi cục hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu,…) và cắm cờ (flag) để nhận diệnhơn 4000 đơn vị đã có mã sử dụng ngân sách (Cơ quan tài chính, Thuế, Kho bạc,Hải quan các cấp) là mã cơ quan thu và lưu trữ tại CSDL Danh mục dùng chung củangành theo địa chỉ http://dmdc.btc/DMDC2/faces/main.jspx

Đối với UBND xã, phường trên thực tếcó phát sinh các hoạt động thu nhưng thực chất hoạt động thu này là ủy nhiệmthu (trên các chứng từ thu đã thể hiện các thông tin này) vì vậy không được coilà cơ quan thu, nên không cần cấp mã thêm hoặc cắm cờ (flag) để nhận diện là mãcơ quan thu.

2. Sau khi hoàn thành việc sinh mới,điều chỉnh mã cấp 1, cấp 4, đề nghị các Sở Tài chính rà soát và thực hiện cậpnhật lại các thuộc tính của chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư đã được cấp mãtheo các mã cấp 1 mới phát sinh tương ứng và không cần in lại giấy chứng nhậncho các dự án này. Trước mắt để không làm ảnh hưởng tới việc thanh toán vốn củacác dự án đầu tư, đề nghị cơ quan Kho bạc các cấp vẫn thực hiện giao dịch bìnhthường đối với các dự án đầu tư chưa thực hiện việc cập nhật lại các thuộc tínhcủa chủ đầu tư theo mã mới.

3. Đối với các địa phương có khốilượng dự án đầu tư xây dựng cơ bản lớn: Để không ảnh hưởng tới tiến độ cấp mã,có thể sử dụng đường truyền kết nối giữa Sở Tài chính và các phòng Tài chínhtrên địa bàn để các phòng Tài chính sử dụng chương trình cấp mã số nhập tờ khaicấp mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản, xem và kiểm tra nội dung tờ khai; SởTài chính thực hiện kiểm tra đối chiếu hồ sơ cấp mã số có đủ điều kiện thìduyệt, in và ký tờ khai theo quy định; đối tượng để các phòng Tài chính cấp mãsố là những dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc địa bàn do phòng Tài chính theodõi, quản lý.

Thời gian hoàn thành việc rà soát hệthống mã số tại mục 1:

- Đối với Sở Tài chính Hải Phòng, SởTài chính Hà Nam: Hoàn thành trước 07/5/2009.

- Các Sở Tài chính còn lại: Hoànthành trước 31/5/2009.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thựchiện và tiếp tục phản ánh về Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính)những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hệ thống mã số đơn vị có quan hệ vớiNSNN để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- KBNN, Ban TK Tabmis;
- Lưu VT; THTK.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC TIN HỌC
VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
Đặng Đức Mai