CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 623/CP-QHQT
V/v: Dự án "Xây dựng mới khu khám bệnh và cấp cứu đa khoa tại bệnh viện Đà Nẵng"

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2002

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công an, Tài chính, Quốc phòng,
- Cục Hàng không dân dụng Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng,
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3095 BKH/KTĐN, ngày 20 tháng 5 năm 2002) về việc tiếp nhận Dự án "Xây dựng mới khu khám bệnh và cấp cứu đa khoa tại bệnh viện Đà Nẵng", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1- Đồng ý việc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp nhận Dự án "Xây dựng mới khu khám bệnh và cấp cứu đa khoa tại bệnh viện Đà Nẵng" do Tổ chức Đông Tây hội ngộ (EMW) của Mỹ viện trợ với tổng trị giá 1,45 triệu USD. Vốn đối ứng cho dự án 8,5 tỷ đồng Việt Nam được bố trí trong ngân sách hàng năm của thành phố Đà Nẵng theo quy định của Luật Ngân sách.

3- Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiến hành các thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án theo quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; chỉ đạo thực hiện dự án theo đúng quy chế Quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Đối với bãi đáp máy bay trực thăng, phải bảo đảm kết cấu công trình cho máy bay trực thăng cất cánh và hạ cánh an toàn, chấp hành đúng quy định về quản lý vùng trời, quản lý các hoạt động bay như ý kiến của các cơ quan liên quan đã nêu tại công văn trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm