BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 623/TCT-CS
V/v: hồ sơ giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

Trả lời công văn số 43/CT-TNCN ngày 13/01/2014 của Cục Thuếtỉnh Sóc Trăng về việc nộp hồ sơ khai giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc khichuyển đến nơi làm việc mới của Ông Đặng Vĩnh Nghi, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Điểm 3.1.8 Mục I Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thuthập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quyđịnh:

a) Đối với đối tượng nộp thuế có thu nhập từ tiền lương,tiền công:

- Đầu năm, chậm nhất là ngày 30 tháng 1, đối tượng nộp thuếlập 02 bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan trả thu nhập. Trongnăm nếu có sự thay đổi về người phụ thuộc so với đăng ký đầu năm thì chậm nhấtlà sau 30 ngày kể từ ngày có thay đổi (tăng, giảm), đối tượng nộp thuế cần khai02 bảng đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèmtheo Thông tư này gửi cho cơ quan trả thu nhập.

- Cơ quan trả thu nhập có trách nhiệm:

+ Tiếp nhận bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ củađối tượng nộp thuế.

+ Hàng tháng, thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho số ngườiphụ thuộc theo đúng bản đăng ký người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế trướckhi tính số thuế tạm khấu trừ.

+ Chuyển 01 bản đăng ký giảm trừ người phụ thuộc của đốitượng nộp thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ quan trả thu nhập. Thờihạn chuyển chậm nhất là ngày 20 tháng 2 của năm thực hiện. Trường hợp đăng kýgiảm trừ sau ngày 30 tháng 1 của năm thực hiện hoặc đăng ký điều chỉnh ngườiphụ thuộc, thời hạn chuyển cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý là ngày 20 củatháng sau tháng nhận được bản đăng ký.

Khi chuyển nơi làm việc, Ông Đặng Vĩnh Nghi nộp cho Ngânhàng TMCP Phương Nam Chi nhánh Sóc Trăng là đơn vị làm việc mới bản chụp(photo) hồ sơ chứng minh người phụ thuộc có xác nhận của Ngân hàng TMCP PhươngNam Chi nhánh ĐB sông Cửu Long là đơn vị nơi làm việc trước đó để làm cơ sở tỉnhgiảm trừ gia cảnh.

Cơ quan thuế chỉ nhận bản đăng ký người phụ thuộc được giảmtrừ gia cảnh theo mẫu số 16/ĐK-TNCN qua tổ chức chi trả thu nhập là Ngân hàngTMCP Phương Nam Chi nhánh ĐB sông Cửu Long, hồ sơ chứng minh người phụ thuộcchỉ được lưu giữ tại Ngân hàng TMCP Phương Nam Chi nhánh ĐB sông Cửu Long nênChi cục Thuế quận Ninh Kiều không lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc củaÔng Đặng Vĩnh Nghi. Ông Đặng Vĩnh Nghi vẫn được tính giảm trừ cho người phụthuộc mà không cần bổ sung thêm hồ sơ cho Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng.

Tổng cục Thuế thông báo để cục Thuế tỉnh Sóc Trăng biết./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn