BỘ TÀI CHÍNH

----------------------------

Số: 6232/BTC-CST

V/v Hướng dẫn phân loại và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi xe chở bùn thùng kín có thiết bị nâng hạ xe đẩy gom bùn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần ô tô Vũ Linh.

Trả lời công văn số 01 BTC/CV12 ngày 26/3/2012 của Công ty Cổ phần ô tô Vũ Linh đề nghị hướng dẫn phân loại và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xe chở bùn thùng kín có thiết bị nâng hạ xe gom đẩy bùn, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Mặt hàng xe chở bùn thùng kín có thiết bị nâng hạ xe gom đẩy bùn tùy theo tổng trọng lượng có tải của xe được phân loại và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của dòng thuế của mặt hàng " xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được" thuộc các mã số 8704.21.25, 8704.22.25, 8704.22.45, 8704.23.25, 8704.23.65, 8704.23.85, 8704.31.25, 8704.32.25, 8704.32.45, 8704.32.65, 8704.32.85, 8704.32.97 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Mục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 nêu trên.

Việc xác định thực tế hàng hóa nhập khẩu căn cứ vào kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa của cơ quan hải quan.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty và các đơn vị liên quan biết và thực hiện thống nhất./.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lưu Đức Huy