TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6234/CT-TTHT
V/v: Chi phí được trừ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Charlieone Việt Nam
Địa chỉ: 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
Mã số thuế 0312768647

Trả lời văn bản số CV01/2014ngày 23/6/2014 của Công ty về chi phí được trừ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

1) Về chi phí tiền lương:

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanhnghiệp (TNDN) (có hiệu lực từ ngày 02/8/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDNtừ năm 2014 trở đi) :

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định các khoản chi được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế:

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiệnsau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt độngsản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóađơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóađơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giátrị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) khi thanhtoán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

…”

+ Tại Khoản 2 Điều 6 quy định các khoản chi không đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“2.5. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng chongười lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trảkhác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinhdoanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toántheo quy định của pháp luật.

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người laođộng không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trongcác hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chínhcủa Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quảntrị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổngcông ty.

…”

Căn cứ quy định trên, khoản tiềnlương trả cho người lao động nước ngoài tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanhcủa doanh nghiệp phù hợp với hợp đồng lao động đã ký kết được tính vào chi phíđược trừ khi tính thuế TNDN.

2) Về chi phí đối với tiềnthuê văn phòng, thuê nhà ở:

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Luậtsố 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội về Luật Quản lý thuế:

“Trụ sở của người nộp thuếlà địa điểm người nộp thuế tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinhdoanh, bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, cửa hàng, nơi sản xuất, nơi để hànghoá, nơi để tài sản dùng cho sản xuất, kinh doanh; nơi cư trú hoặc nơi phátsinh nghĩa vụ thuế đối với người nộp thuế không có hoạt động kinh doanh.”

Căn cứ Khoản 2.8 Điều 6 Thôngtư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quyđịnh các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN bao gồm :

“Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉphép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động; Phần chi phụ cấp cho ngườilao động đi công tác trong nước và nước ngoài vượt quá 02 lần mức quy định theohướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao độngđi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định được tính vàochi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại và tiền ở cho người lao độngthì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoántiền đi lại và tiền ở theo quy định của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức,viên chức Nhà nước.

…..”

Trường hợp Công ty theo trình bày có trụ sở chính tạithành phố Hồ Chí Minh, dự kiến thuê văn phòng mới tại Hà Nội thì Công ty phảiđăng ký thành lập bổ sung thêm đơn vị trực thuộc là chi nhánh hay văn phòng đạidiện, khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị trực thuộc thì cáckhoản chi phí phát sinh tại đơn vị trực thuộc như tiền thuê văn phòng, tiềnđiện, nước, … nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và đáp ứng điều kiện về chứng từthanh toán không dùng tiền mặt theo quy địnhtại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số78/2014/TT-BTC được tính vào chi phí đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp Công ty thuê nhàở cho nhân viên đi công tác nghiên cứu thị trường tại Hà Nội nếu khoản chi cóhoá đơn, chứng từ, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đápứng điều kiện về chứng từ thanh toán khôngdùng tiền mặt theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTCthì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT2;
- Lưu: HC, TTHT.
2063_ 164275 (26/6/2014).
vu.duc.hien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga