TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 6235/CT-TTHT
V/v: Giao dịch với cơ quan thuế.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2014.

Kính gửi:

Khách sạn Đệ Nhất
Địa chỉ: 18 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM
Mã số thuế: 0300625210-012

Trả lời văn thư số 127/CV-ĐN (KTTV) ngày 17/07/2014 củaKhách sạn về việc giao dịch với cơ quan thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế:

“1. Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuếtrực tiếp ký hoặc giao cho cấp phó của mình ký thay trên các văn bản, hồ sơgiao dịch với cơ quan thuế thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách. Việcgiao ký thay phải được quy định bằng văn bản và lưu tại doanh nghiệp.

2. Uỷ quyền trong giao dịch với cơ quan thuế

- Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế cóthể uỷ quyền cho cấp dưới ký thừa uỷ quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơquan thuế.

- Người nộp thuế là cá nhân có thể uỷ quyền cho tổchức, cá nhân khác (trừ trường hợp đại lý thuế thực hiện theo khoản 3 Điều này)được thay mặt mình thực hiện giao dịch với cơ quan thuế thì phải có văn bản uỷquyền theo Bộ luật dân sự.

- Văn bản uỷ quyền phải quy định cụ thể thời hạn,phạm vi uỷ quyền. Văn bản uỷ quyền phải gửi cơ quan thuế cùng văn bản, hồ sơgiao dịch lần đầu trong khoảng thời gian uỷ quyền.

…”

Căn cứ quy định trên, người đại diện pháp luật hoặccấp phó của người đại diện pháp luật mới được ký trên văn bản, hồ sơ giao dịchvới cơ quan thuế theo hướng dẫn trên. Trường hợp Khách sạn thay đổi đại diệntheo pháp luật nhưng chưa làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh, đăng ký thuế thì cấp phó của người đại diện pháp luật được ký thay trênvăn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế.

Cục Thuế TP thông báo Khách sạn biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạmpháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT1;
- Lưu (TTHT, HC).
2317-174679/14-TPVu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga