TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6236/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2014.

Kính gởi:

Công ty cổ phần may Minh Hoàng
Địa chỉ: Số 9 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0300998075

Trả lời văn thư ngày 14/06/2014 của Công ty về chínhsách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy địnhthời điểm xác định thuế GTGT:

1. Đối với bán hàng hoá là thời điểmchuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phânbiệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Đối với cung ứng dịch vụ là thờiđiểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịchvụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…”

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định:

“Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điềunày, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điềukiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sảnxuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từhợp pháp theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày từ năm 2007 đến năm 2013 cóký hợp đồng giao cho Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 gia công sản phẩm quần áonhưng bên nhận gia công không lập hóa đơn giao Công ty khi hoàn thành việc giacông, đến năm 2014 bên nhận gia công mới lập hóa đơn là không đúng quy định. Dovậy, Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và khôngđược tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN của năm 2014 đối với hoá đơn lập (năm2014) cho hoạt động gia công đã hoàn thành từ năm 2007 đến năm 2013.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT4;
- Lưu (TTHT, HC).
1903-152036/14-TPVu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga