VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
Số: 6236/VPCP-KSTT
V/v: xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ (công văn số 2254/BNV-TCBC ngày 28 tháng 6 năm 2011) về việc xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
Đồng ý chưa thực hiện việc bãi bỏ các thủ tục hành chính liên quan đến xếp hạng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề công lập nêu tại các Khoản 9 và 29 Mục V Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc,
Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các Bộ: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo;
- VPCP: BTCN, các PCN;
Các vụ: KGVX, TCCV, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (5), Hữu .24
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Hữu Vũ